MATH 280 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Olasılık ve İstatistiğe Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 280
Güz
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Olasılık ve İstatistiğn temel kavramlarını öğrenerek işletme ve ekonomi gibi çeşitli alanlarda uygulamalarını yapabilmektir. Bu ders verilerin olduğu ve veri analizi gerektiren tüm alanlarda kullanılan temel istatistiksel yöntemleri içermektedir. Özellikle veri analizi ve sonuçlarının yorumlanması gereken alanlarda uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için temel istatistik yöntemleri ve uygulamaları sunulmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Verileri tanımlayabilir, kategorik ve sayısal veriler için grafikleri oluşturabiilir ve tanımlayıcı ilişkileri özetleyebilir.
  • Merkezi eğilim ve değişkenliğin ölçülerini anlayıp değişkenler arasındaki ilişkileri inceleyebilir.
  • Ana kütle varyasının bilindiği ve bilinmediği durumlarda normal dağılımlı tek ve iki ana kütlenin ortalaması için güven aralığı hesaplayabilir ve hipotez testlerini uygulayabilir.
  • İkili regresyon analizi yapabilir.
  • Binom dağılımına yakınsamada bazı özel olasılık dağılımlarını ve normal yaklaşımlarını kullanabilir.
  • Rastgele değişkenlerin lineer birleşimlerini kullanabilir ve uygulayabilir.
Tanımı Olasılık, Olasılık dağılımları, Ayrık ve sürekli rastgele değişkenler, Örnekleme dağılımları, Tek ve iki ana kütle için güven aralığı tahminleri, Tek ve iki ana kütle için hipotez testleri, Basit doğrusal regresyon analizi

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Belirsizlik altında karar verme. Verileri tanımlama ve betimsel özellikleri özetleme. Veri türleri. Grafiksel yöntemlerle veri özetleme. Statistics for Business and Economics, P. Newbold, W.L. Carlson, B.M. Thorne, 8/e, 1.1-1.6 (21:58)
2 Merkezi eğilim ölçüleri. Değişkenlik ölçüleri. Değikenlerarası ilişkiler için ölçüler. Statistics for Business and Economics, P. Newbold, W.L. Carlson, B.M. Thorne, 8/e, 2.1,2.2, (59:80)
3 Rassal deney ve olaylar. Olasılık aksiyomları. Olasılık kuralları. Statistics for Business and Economics, P. Newbold, W.L. Carlson, B.M. Thorne, 8/e, 3.1-3.3,3.5 (93:121,132-139)
4 Bayes Teoremi, koşullu olasılık ve bağımsızlık.. Statistics for Business and Economics, P. Newbold, W.L. Carlson, B.M. Thorne, 8/e, 4.1-4.3 (146:158)
5 Rastgele değişkenler, kesikli rastgele değişkenler için olasılık dağılımları ve kesikli rastgele değişkenlerin özellikleri Statistics for Business and Economics, P. Newbold, W.L. Carlson, B.M. Thorne, 8/e, 4.4-4.6 (159:175)
6 Binom, Hipergeometrik ve Poisson dağılımları Statistics for Business and Economics, P. Newbold, W.L. Carlson, B.M. Thorne, 8/e, 4.4-4.6 (159:175)
7 Sürekli rastgele değişkenler ve özellikleri. Statistics for Business and Economics, P. Newbold, W.L. Carlson, B.M. Thorne, 8/e, 5.1-5.5 (197:227)
8 Tekdüze dağılım, Normal dağılım ve Üstel Dağılım Statistics for Business and Economics, P. Newbold, W.L. Carlson, B.M. Thorne, 8/e, 5.1-5.5 (197:227)
9 Örnekleme dağılımları: örneklem ortalaması, örneklem oranları ve örneklem varyanasının dağılımları Statistics for Business and Economics, P. Newbold, W.L. Carlson, B.M. Thorne, 8/e, 6.1-6.7 (236:283)
10 Hioptez testi: Temel kavramlar, örneklem ortalaması için hipotez testi, p-değeri kavramı, örneklem oranları için hipotez testi Statistics for Business and Economics, P. Newbold, W.L. Carlson, B.M. Thorne, 8/e, 9.1-9.4 (346:367)
11 Güven aralığı: ortalama, varyans ve oranlar için güven aralıklarının hesaplanması Statistics and Business Economics by P. Newbold W. L. Carlson, B. Thorne, 8/e, Prentice Hall: 7.1-7.7,8.1-8.3 (284:318,328:341)
12 Hipotez testi (iki ana kütle): bağımlı örneklemler, bağımsız örneklemler Statistics and Business Economics by P. Newbold W. L. Carlson, B. Thorne, 8/e, Prentice Hall: 10.1-10.3 (385:402)
13 İki ana kütle için güven aralığının hesaplanması Statistics and Business Economics by P. Newbold W. L. Carlson, B. Thorne, 8/e, Prentice Hall: 10.1-10.3 (385:402)
14 Dönemin gözden geçirilmesi  
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Statistics and Business Economics by P. Newbold W. L. Carlson, B. Thorne; 8/e, Prentice Hall . Chapters 6,7,8,9,10,11,12.
Diğer Kaynaklar Essentials of Contemporary Business statistics by T.A. Williams, D.J. Sweeney, D.R. Anderson,2007, Thomson

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
5
20
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
8
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
5
3
Ödev
2
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
135

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Lojistik ve tedarik zinciri alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde, karmaşık sorunları analiz edebilmeli ve farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bir bakış açısı getirebilmeli ve iyileştirilebilecek konuları fark edebilmeli böylece yenilikçi süreçler ile fırsatlar yaratabilme yetkinliğine sahip olmalı
2

Sanayi kuruluşları ile gerçek sorunların çözümüne ilişkin proje çalışmalarıve sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer alarak, çalışma alanını iyi tanımalı, proje yönetimi ve takım çalışması konusundaki deneyimi sayesinde uygulamada karşılaşılabilecek problemleri teşhis edebilmeli ve bunlara çözüm bulabilmeli     

3 Aldığı disiplinlerarası eğitim sayesinde, akademik ve profesyonel hayatta karşılaşabileceği problemlere lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde var olan kısıtları göz önüne alarak, amaçlar doğrultusunda yaratıcı çözümler getirebilmeli
4 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli;
5 Sektör ile ilgili mesleki kuruluşlar ve pazardaki lider firmaların yer aldığı iletişim ağları içerisinde yer almalı ve bilgi, düşünce ve tecrübeleri paylaşabilmeli
6 Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri alanlarında kullanılan güncel ve yaygın bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeli, mevcut yazılımların güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmeli
7 Bulunacakları pozisyonda dahil oldukları grup iletişiminden kaynaklanabilecek sorunları proaktif kararlar vererek önleyebilmeli
8 Süreçlerdeki belirsizlikleri ve beklenmedik sorunları esnek, etkin ve hızlı çözümlerle yönetebilmeli; önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilmeli
9 Departmanlar ve tedarik zinciri üyesi firmalar arasındaki koordinasyon mekanizmalarını anlamak ve entegrasyon süreçlerinde rol üstlenebilecek yetkinliklere sahip olmalı
10 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analize edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli
11 Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanlarında kullanabilmeli
12 Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmeli

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest