Dersler


HIST 100  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


MATH 101  Genel Matematik I

Fonksiyonlar. Limit ve Süreklilik. Türev ve uygulamaları.


IUE 100  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

İdari Birimlerin SunumlarıAkademik Birimlerin SunumlarıÖğrenci Kulüplerinin sunumları


ENG 101  İngilizcede Akademik Beceriler I

Bu derste öğrencilerin akademik becerilerini İngilizce dilinde gerçekleştirebilmeleri hedeflenmektedir.


ECON 101  Mikroekonominin İlkeleri

Ekonomi kıt kaynakların, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda verimli kullanımını, bireylerin aldıkları kararları ve davranışlarını inceler. Bu ders, ekonominin her biriminin (hanehalkı, firmalar ve devlet) kararlarını ve davranışlarını analiz eden mikroekonomi dalının temel ilkelerine giriş niteliğindedir. Ekonomi biliminin temel kavramları, piyasa ekonomisi, arz, talep ve fiyat oluşumu, esneklik, tüketici ve firma dengesi, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopol piyasaları ve faktör fiyatlandırması gibi temel konuları içermektedir.


SFL 1013  İkinci Yabancı Diller I


POOL 004  GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum


LOG 101  Lojistik İlkeleri

Bu ders, lojistik hizmetlerinin ve tedarik zinciri faaliyetlerinin planlanması ve yönetimini incelemektedir. Fiziksel dağıtım ve lojistiğe giriş, lojistik sistemleri, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri, envanter yönetimi prensipleri, dağıtım merkezleri ve ambarlama, lojistik maliyet analizleri ve ödünleşim, bilgi teknolojileri ve elektronik lojistik üzerinde durulan başlıca konulardır. Bunun yanı sıra, derste taşımacılık, depo yönetimi, yük elleçleme ve satın alma konularına değinilecektir.


BA 250  Yönetim Bilimi

Bu derste özellikle işletme problemlerin matematiksel olarak modellenmesi (Doğrusal programlama ve tamsayılı programlama) ve değişik uygulama alanlarından örneklerle verilerek çözümler geliştirilmesi üzerinde durulacaktır.


SFL 201  İkinci Yabancı Diller III


MATH 280  Olasılık ve İstatistiğe Giriş

Olasılık, Olasılık dağılımları, Ayrık ve sürekli rastgele değişkenler, Örnekleme dağılımları, Tek ve iki ana kütle için güven aralığı tahminleri, Tek ve iki ana kütle için hipotez testleri, Basit doğrusal regresyon analizi


BA 201  Pazarlama İlkeleri

Bu ders pazarlamanın temel kavramlarını, pazarlama çevresini, tüketici davranışlarını, pazar bölümleme, hedefleme, konumlandırma stratejilerini ve pazarlama karması stratejilerini detaylı olarak inceler. NOT: İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen her türlü akademik çalışmanın ‘Akademik Dürüstlük ve Etik Kurallar’ çerçevesinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Detaylı bilgi için: http://isl.ieu.edu.tr/tr/akademik-durustluk


BA 221  Finansal Muhasebe

Bu ders, öğrencilere finansal tablo kullanımını ve hazırlanmasını öğretme amacıyla tasarlanmış giriş düzeyinde bir muhasebe dersidir. Geleceğin yöneticileri olacak öğrencilerin, işletmelerin karar verme süreçlerinde neden muhasebe ilkelerine, usullerine ve finansal tablolara ihtiyaç duyulduğunu farketmeleri gerekmektedir. Bu amaçla, derste temel muhasebe ilkeleri ve finansal tablo hazırlamak ve analiz etmek için gerekli kayıt süreci ve araçlar ayrıntılı olarak ele alınacaktır.


LOG 312  Lojistikte Simülasyon

Bu ders, lojistik yönetimi ve lojistik operasyonlardaki uygulamalar yardımı ile modelleme ve simülasyonun temellerini öğretmeyi amaçlar. Derste en çok üzerinde durulan konu, simülasyonun analitik ve modelleme yönlerine bire bir deneyim yoluyla yaklaşmaktır. Analiz konuları şu şekildedir: girdi dağılımları ve süreçleri, rastgele sayı ve süreç üretme yöntemleri, çıktıların istatistiksel analizi, simülasyon modellerinin deneysel tasarımı ve optimizasyonu. Modelleme konuları ise şu şekildedir: static ve dinamik sistemler için model kurulması, detay seviyesi hakkındaki konular, varsayımların basitleştirilmesi, yüksek seviyeli bir modelleme program kullanarak modelin doğrulanması ve onaylanması.


LOG 301  Lojistik Planlama ve Modelleme I

Bu ders, üretim ve hizmet operasyonlarının tasarım, planlama, kontrol ve iyileştirilmesine ilişkin kavram ve tekniklerin öğretilmesini amaçlar. Ders kapsamında ele alınan konular şunlardır: süreç tanımı, akış diyagramları, kapasite analizi, kapasite için yapılan yatırımların geri dönüşü, döngü süresi analizi, envanter yönetimi, sipariş erteleme, üretim kontrol, iş koordinasyonu, risk yönetimi, kalite yönetimi, süreç tasarımı ve reengineering, ürün geliştirme, proje yönetimi, satınalma.


LOG 451  Lojistikte Uygulamalı Atölye I

Dersin içeriği lojistik ve tedarik zinciri ile ilgili güncel konuları, akademik ve bilimsel çalışmaları, başarı örnekleri, firmalara özgü vakaları kapsamaktadır.


ENG 410  Kariyer gelişimi için İngilizce

Bu ders öğrencilerin profesyonel iş hayatlarına başlarken gerekli beceri ve bilgilerini kullanabilmelerini sağlamak üzere planlanmıştır. Bu ders, işe başvuru süreçlerinin - iş fırsatlarını yakalama, özgeçmiş yazabilme, iş başvuru formlarını doldurma, niyet mektubu yazma ve takip etme, ve aynı zamanda işi kabul veya reddetme gibi-bütün adımlarını kapsayacak şekilde öğrencilerin modelleme yapmasını sağlamak üzere hazırlanmıştır.


LOG 497  Alan Projesi I

Beş kişilik grupların oluşturacağı proje ekibinin toplam olarak projenin tamamı 650 saat harcaması beklenmektedir. İdeal olan bir projede lojistik yönetimi bölümü öğrencilerinin bilgi sahibi olduğu konuları bütünleştirerek çalışması beklenmektedir. Lojistik Yönetimi bölümünün proje yapabileceği konular arasinda iş süreçleri yönetimi, kapasite planlaması, yalın yaklaşımlar, lojistik yönetim sistemleri, malzeme elleçleme, performans yönetimi ve/ veya ölçümü, tedarik zinciri, talep yönetimi gibi konular yer almaktadir.


LOG 401  Satınalma ve Envanter Yönetimi

Bu dersin temel amaçları satınalma , satınalma işlevsellikleri, satınalma sistemlerindeki farklılar ve bu alandaki yaklaşımların işlenmesidir. Nitelik, nicelik, zaman fiyat ve kaynak gibi satınalma değişkenleri ayrıntılı olarak incelenir. Ayrıca tedarikçiler ile ilişkiler ve bunların satınalma sistemleri üzerindeki etkileri de incelenecektir.


POOL 007  GED - İnovasyon ve Girişimcilik


LAW 300  İşletme Hukuku

Borçlar Hukukunun temel kavramları, ticaret hukukunun temel kavramları, şirketler hukukunun genel ilkeleri, anonim şirket ve limitet şirket, kıymetli evrak, haksız rekabet, fikri ve sınai mülkiyet, iş hukuku.


SFL 202  İkinci Yabancı Diller IV


LOG 308  Taşımacılık Yönetimi ve Yasal Çerçeve

Uluslararası mal satış sözleşmeleri, uluslararası teslim ve ödeme şekilleri. Lojistik ve taşımacılık ile ilgili düzenlemeler, taşımacılıkla ilgili konvansiyonlar, taşıma sözleşmeleri ve taşıma sözleşmelerinde tarafların sorumlulukları, taşıma türlerinde kullanılan dokümanlar


POOL 005  GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim


POOL 006  GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler


LOG 314  Pazarlama Kanalları ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Bu ders dağıtım kanalları ve tedarik zinciri konusunda yönetimsel ve ekonomik içerir. Endüstriyel pazarlarda ilişki yönetimi; tedarik zinciri üyeleri arasında koordinasyon, işbirliği, çatışma ve güç ilişkileri bu dersin kapsamı dahilindedir. Ders kapsamında uygulama örnekleri, vaka çalışmalarından ve makalelerden yararlanılmaktadır.


TURK 100  Türk Dili

Bu derste, öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli sözlü ve yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır. Sözlü anlatımda ise öğrenci, beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


ENG 102  İngilizcede Akademik Beceriler II

ENG102 dersi birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Öğrencilerimizin akademik dinleme becerileri bir ders ya da bir tartışmada geçen önemli / ilgili bilgiyi dinleyerek, okuma becerileri ise güncel akademik metinler okuyarak ve sonra bu bilgileri kullanıp bir öğrenme çıktısı oluşturmaları sonucunda gelişecektir. Konuşma becerisi akademik sunumlara ağırlık vermektedir. Öğrencilerimiz, düşünce ve fikirlerini anlamlı bir bütünlük içinde, karşısındakini ikna edecek şekilde ifade etmeye hazırlanacaktır. Yazma becerisi daha çok konuşma aktüvütelerini pekiştirmeye yöneliktir.


SFL 1024  İkinci Yabancı Diller II


ECON 102  Makroekonominin İlkeleri

Bu ders, özellikle milli gelir seviyesinin, fiyatların ve iş gücünün belirleyicileri üzerinde durarak öğrencilere temel makroekonomik kavramları açıklama amacını taşır. Enflasyon, işsizlik gibi güncel sorunları bu analiz çerçevesinde ele alır ve devletin ekonomik problemlerle ilgilenmek için elinde bulunan araçları, söz konusu araçların kısıtlarıyla analiz eder. Ders, milli gelir hesaplamaları, kısa ve uzun dönem toplam talep ve arz analizleri, para politikası, enflasyon, ekonomik büyüme gibi temel makroekonomik kavramları içermektedir.


MATH 102  Genel Matematik II

Fonksiyonların grafikleri. Optimizasyon. Belirli integral. Belirsiz integral. İntegral alma teknikleri. Çok değişkenli analiz. Çok değişkenli fonksiyonların türevi. İki değişkenli fonksiyonların ekstrem değerleri. Çift katlı integral. Bir bölge üzerinde iki değişkenli bir fonksiyon grafiğinin altındaki bir katının hacmi.


POOL 002  GED - Doğa ve Yaşam Bilimleri


LOG 464  Tedarik Zinciri ve Lojistik Bilgi Sistemleri

Bu ders, lojistik, mühendislik, bilgi teknolojileri, insan kaynakları veya bugünün profesyonel yaşamındaki diğer branşlarda çalışacak tüm öğrenciler için bir temel teşkil etmektedir ve bu öğrencilerin; yönetimde tedarik zinciri bilgi sistemlerinin nasıl uygulandığı, örgütsel ihtiyaçların ERP sistemi ihtiyaçları ile nasıl eşleştiği, tedarik zinciri yönetiminin bilgi teknolojileri ile nasıl bütünleştirildiği, iş stratejilerinin, ERP sistem stratejileri ile nasıl başa çıktığı, risklerin nasıl analiz, minimize ve idare edildiği, bilgi teknolojileri veya bilgilendirme süreçlerinin iş süreçleriyle nasıl uyum sağladığı, profesyonellerin bilgi sistemlerinin tüm yönleriyle nasıl karşı karşıya geleceklerini ve nasıl başa çıkmaları gerektiğini bilmelidirler.


LOG 302  Lojistik Planlama ve Modelleme II

Ders, lojistik sistemlerde maliyet azaltma ve hizmet düzeyini arttırmaya yönelik analiz yöntemlerinin temel prensiplerini içermektedir. Lojistik sistem tasarımı, envanter yönetimi, depo tasarımı ve işletimi, yük taşıma planlaması ve tesis yerleşkesi problemlerine ilişkin stratejik, taktik ve operasyonel düzeyde alınan kararlar incelenecek ve yöneylem araştırmaları araçları kullanılarak modellenecektir.Gelişmiş modellemenin sağlam temellendirilmesi amacı ile, araç rotalama, gezgin satıcı gibi problemlerin ana hatları incelenecektir. Karmaşık lojistik karar verme problemlerinin çözümüne yönelik olarak matematik modelleme ve sezgisel yöntemler çalışılacak ve ilgili bilgisayar uygulamaları ile çözümlenecektir.


LOG 410  Şebeke Optimizasyonu

Bu ders ağ akışlarının analiz edilmesini ve ilgili başlıklar altında hem teorik hemde pratik bakış açılarını oturtulmasını hedeflemektedir. Ders taşımacılık, lojistik, üretim ve proje yönetimi gibi alanlarda ağ akış optimizasyonuna dair konularıda içermektedir.


ENG 310  İngilizce Temel Konuşma Becerileri

ENG 310 dersi 3. sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Öğrencilerin akademik ya da mesleki alanlarda kendilerini daha iyi ifade edemilmeleri amacıyla tasarlanmıştır. Bu ders, akademik ve mesleki alanlarda "Pecha Kucha" olarak bilinen kısa sunumlara ve münazaralara katılmayı kapsar.


LOG 498  Alan Projesi II

Üçbeş kişilik grupların oluşturacağı proje ekibinin toplam olarak projenin tamamı 650 saat harcaması beklenmektedir. İdeal olan bir projede lojistik yönetimi bölümü öğrencilerinin bilgi sahibi olduğu konuları bütünleştirerek çalışması beklenmektedir. Lojistik Yönetimi bölümünün proje yapabileceği konular arasinda iş süreçleri yönetimi, kapasite planlaması, yalın yaklaşımlar, lojistik yönetim sistemleri, malzeme elleçleme, performans yönetimi ve/ veya ölçümü, tedarik zinciri, talep yönetimi gibi konular yer almaktadir.


Seçmeli Dersler


LAW 440  Deniz Ticaret Hukuku


LOG 320  Sürdürülebilir Değer Zincirleri

Bu ders öğrencilere lojistik ağlarında sürdürülebilirlik kavramını ve hem işletmelerdeki karar süreçlerinde hem de günlük hayatta karar alırken sürdürülebilirlik kavramının nasıl kullanılabileceğini öğretmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, hem iş yaşamının hem de sosyal hayatın farklı alanlarında sürdürülebilir değer yaratma gözden geçirilecektir. Öğrenciler sosyal ve çevresel performans ile kazanılan ekonomik refahın nasıl geliştirileceğini, geleceğin işletmeleri ve toplumları için değer yaratmayı öğreneceklerdir


LOG 330  Dijital Dönem ve Perakendecilik


LOG 404  Tedarik Zinciri Stratejileri

Ders stratejik lojistik ve tedarik zinciri yönetimi konusunda strateji oluşturma, yönetme ve kontrol süreçleri ile ilgili konuları kapsamakta, öğrencilere öğrendikleri bilgileri stratejik yönetim bakış açısından değerlendirme ile ilgili konuları kapsamaktadır.


LOG 406  Depo Yönetimi

Bu ders temel olarak; antrepo yönetiminin prensipleri, antrepo ve fiziki dağıtımın lojistikteki yeri, antrepo yönetiminde yönetimsel fonksiyonlar, antrepo tipleri, antrepo yapısı, antrepo yeri seçimi ve antrepo faaliyetleri, antrepo tasarımı ve düzeni, ağ yönetimi, malzemelerin depolanması, envanter yeterliliğinin sağlanması, antrepo güvenliği, etkililik ve verimin ölçülmesi, ambalajlama ve taşıma sistemleri ve yasal konuları içerir. Ayrıca, bilgisayar destekli bilgi sistemleri, karar destek sistemleri, optimizasyon modellemeleri, simülasyon, ileri istatistik, ticari lojistik yazılımları aracılığıyla antrepo modellemesi üzerinde durulacaktır.


LOG 412  Gemi Kiralama ve Acenteliği

Bu derste temel olarak lojistik ve deniz ulaştırması sektöründe aracı işletmeler olarak gemi acenteleri ve forwarder işletmelerinin fonksiyonları, rolleri, işlemleri ve hizmetleri incelenecektir. Gemi acente ve forwarder işletmelerinin görev ve sorumlulukları örnek olay incelemeleri ile ele alınıp, uygulamalı olarak analiz edilecektir.


LOG 414  Kaynak Planlama Tabanlı Tedarik Zinciri Yönetimi

Bu derste, iş ortamındaki tedarikçi, işletme, dış parti ve müşteri gibi başlıca taraflar ile bu taraflar içindeki ve arasındaki üretim planlama, malzeme planlama, satın alma, depo, üretim, kalite, ithalat, ihracat, sevkiyat gibi temel süreçler, hem fiziksel hem de kurumsal kaynak planlama uygulamaları üzerinden işlenip incelenecektir. Kullanılan kurumsal kaynak planlaması yazılımındaki kalem, stok, fatura, MRP, kalite, üretim, rapor gibi çeşitli modüllerin eğitimleri ders kapsamında verilecek ve laboratuvar uygulamaları tüm bu modüller üzerinden yürütülecektir.


LOG 415  Demiryolu Taşımacılığı

Ders, lojistikte demiryolu taşımacılığı ile ilgili genel bakış açısı sunmaktadır. Bu derste vurgulanacak konulardan bazıları: demiryolu altyapısı, rota planlama, demiryolu operasyonlarının planlanması, demiryolu taşıtları, demiryolu taşımacılığında gelecek eğilimler, misafir konuşmacılar, arazi gezileridir.


LOG 416  Uluslararası Karayolu Yük Taşımacılığı

Bu derste, teorik bilgiler ışığında iş ortamındaki uluslararası karayolu eşya taşıyıcısının gerçekleştirdiği süreçler ele alınacaktır.


LOG 420  Kentsel Lojistik

Bu ders şehir lojistiğini incelemektedir. Dersin amacı şehir lojistiğinin etkin bir şekilde planlanması ve yönetimi için gerekli bilgi altyapısını öğrencilere sağlamaktadır. Ders süresince şehir lojistiğinin bileşenleri üzerinde durulacak, şehir içi yolcu ve yük taşıma sistemleri hakkında bilgi verilecektir. Öğrenciler bu sistemleri modellemeyi ve modellerin çözümü için kullanılacak yöntemleri öğreneceklerdir.


LOG 422  Gemi Acenteliği ve Yük Aracılığı İş Yönetimi

Bu derste temel olarak lojistik ve deniz ulaştırması sektöründe aracı işletmeler olarak gemi acenteleri ve forwarder işletmelerinin fonksiyonları, rolleri, işlemleri ve hizmetleri incelenecektir. Gemi acente ve forwarder işletmelerinin görev ve sorumlulukları örnek olay incelemeleri ile ele alınıp, uygulamalı olarak analiz edilecektir


LOG 425  Tehlikeli Madde Lojistiği

Bu ders tehlikeli maddelerin kimyası ve bu maddelerin güvenli elleçlenmesi ve taşınması ile ilgili temel bilgiler vermeyi hedeflemektedir. İşlenecek konular arasında tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili devletler tarafından geliştirilen düzenlemeler, tehlikeli maddelerin taşınması ve paketlenmesi, tehlikeli maddeleri imha etme yolları bulunmaktadır.


LOG 426  Küresel Lojistik Yönetimi

Bu ders uluslararası pazarlarda lojistik faaliyetlerin etkin şekilde yönetilebilmesi için kavranması gereken konuları içerir. Bu sebeple uluslararası ticaret yönetimi ve uluslararası pazarlama gibi farklı çalışma alanların yararlanır. Ders kapsamında vaka analizleri ve gerçek hayat uygulamalarından faydalanılır.


LOG 430  Ters Lojistik

Bu ders, ters lojistiği detaylı bir şekilde inceler. Bu derste amaç, öğrencilere tedarik zincirindeki ters süreçler ile ilgili bilgi vermektir. Bu ders yardımıyla öğrenciler, tedarik zincirlerinin doğa üzerindeki etkilerini anlayıp bu etkilerin nasıl pozitif etkiler haline getirilebileceğini göreceklerdir.


LOG 432  Sürdürülebilir Lojistik


LOG 440  Perakende Yönetimi

Perakende yönetimi dersi, pazarlama ve operasyonel stratejilerden perakendeciler/ hizmet sağlayıcıların pazarla bağlantı kurabilmeleri için ne şekilde faydalanabileceklerini inceleyen bir derstir. Perakende pazarlama karması ile ilgili seçilmiş konular perakendecilerin değişen pazar koşullarında ne şekilde rekabetçi avantaj sağlayabileceğini gösterecektir. Perakande sektöründe kar elde etmek için gerekli olan faktörler ders kapsamında ayrıca incelenecektir. Ayrıca, uluslararası perakendecilikle ilgili konular ve örnekler de incelenecektir.


LOG 442  Hizmet Tedarik Zincirleri

Bu ders hizmet tedarik zincilerinin etkin şekilde yönetilebilmesi için kavranması gereken temel konuları içerir. Ders, hizmet bileşenleri ve teslim süreçleri, müşteri yolculuğu haritalaması, hizmet tasarımı ve hizmet inovasyonu, hizmet hataları ve telafi, dönüştürücü hizmetler, ve hizmet kalitesi konularını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.Ders kapsamında vaka analizleri ve gerçek hayat uygulamalarından faydalanılır.


LOG 444  Enerji Dağıtımı

Bu ders havayolu yönetimi kararı genel bir bakış sağlar ekonomik konulara odaklanmak ve ilişkileri ile operasyonlar modelleri ve karar destek araçları planlama süreçleri. bu derste ağırlık verilecektir Çeşitli konular şunlardır: talebinin ekonomik modellerin uygulanması, fiyatlandırma, maliyet ve havayolu pazarlara ve ağlara tedarik dahil, ve endüstri pratik ve filo planlama için gelişmekte olan yöntemleri inceliyor, rota ağ tasarımı, planlama, fiyat ve gelir yönetimi.


LOG 446  Yalın Tedarik Zinciri Yönetimi

Ders yalın yönetim, lojistikte yalın yaklaşım, yalın tedarik zinciri yönetimi, yalın tedarik zincirinin içsel ve dışsal amaçlarının incelenmesi ve yalın lojistik kavramları gibi konular içerir. Bu derste yalın yönetim araçları ve teknikleri, yalın hizmet, çevik tedarik zincirleri ve hibrid tedarik zinciri stratejileri de görülecektir.


LOG 448  Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi

Bu ders öğrencilere tedarik zincirlerinde risk analizi ve yönetimi konularında temel bilgiler vermeyi amaçlar. Ders süresince riski ölçmek, fark etmek, ve risk yönetimi ve riske karşı duyarlı esnek tedarik zincirleri tasarlama konuları üzerinde durulacaktır.


LOG 450  Terminal İşlemleri ve Yönetimi

Terminaller en genel tanımıyla bir taşıma modunun bir başka taşıma moduna dönüştüğü yada bir aktarma süreci geçirdiği alanlar olarak tanımlanabilir. Günümüzde tüm taşıma modlarını birbiriyle entegre eden modern bakış açısının hakim olduğu düşünülürse taşıma terminallerinin de büyük bir öneme sahip olduğu anlaşılacaktır. Bu ders, tüm taşıma terminallerini ele almakta ve detaylı bir bilgi sunmaktadır.


LOG 460  Yönlendirilmiş Araştırma

Bu dersin amacı, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi konularında araştırma dizaynı ve yöntemlerinin öğrencilere tanıtılmasıdır. Bunun başarılması, her bir öğrencinin bir araştırma çalışması yürütmesini ve bu konu ile ilgili deneysel bir araştırma makalesi yazmasını sağlayacaktır. Fakülte üyesinin yönlendirmesi ile öğrenciler akademik seviyede eğitim görmek için gerekli temel oluşturulmuş olacaktır. Dersin sonunda öğrenciler,farklı araştırma yöntemleri konusunda ana bilgiye, bir araştırma önerisi neler gerektğinin bilgisine sahip olacakları gibi aynı zamanda da nicel ve nitel araştırma very analizi konusunda deneyim kazanmış olacakları için araştırma önerilerinin ve diğer araştırma çıktılarının (makaleler, tezler, vs.) kalitesini değerlendirebilme yetisini edinmiş olacaklardır.


LOG 466  Deniz Taşımacılığı Yönetimi

Denizyolu ile taşınan yük türleri ve özellikleri, deniz ulaştırmasında kullanılan gemi türleri ve özellikleri, liman ve terminallerin olanakları ve hizmetleri, Gemi işletme türleri: tarifeli ve tarifesiz deniz taşımacılığı, deniz ulaştırma aracıları, deniz ulaştırma işlemlerinde kullanılan dokümanlar


LOG 470  Lojistikte Güncel Konular

Serbest piyasa ekonomisinde lojistiğin rolunu anlatmak ve güncel konulara bağlı olarak bütünleşik lojistik hizmetleri incelemek dersin içeriği arasında yer almaktadır. Dersi alan öğrenciler, akademide ve iş hayatında var olan lojistikle ilgili son güncel gelişmeleri ve konuları öğrenme şansını bulacaklardır.


LOG 472  İnsani Yardım Lojistiği ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Bu ders, lojistik ve tedarik zinciri uygulamalarının, Afet Yönetimi’nde kullanılmasına genel bir bakış açısı sağlar. Bu derste; temel kriz yönetimi terminolojisi, farklı afet türlerine göre lojistik ve tedarik zinciri yönetimi ve problem sahaları, Afet Yönetim Sarmalı ve farklı safhalarında lojistik ve tedarik zinciri uygulamaları, Afet yönetim süreci, ulusal ve uluslar arası Afet Yönetiminde rol alan unsurları ve ilişkileri ele alınmıştır.


LOG 480  Yenilenebilir Enerji Lojistiği

Bu ders temel olarak, yenilenebilir enerji temel kavramları, bu kavramların uygulamaları, enerji kayıplarının azaltılması çalışmaları, doğalgaz, petrol, jeotermal vb. ürünlerin taşınması (nakliyesi), yenilenebilir enerji tesislerinin kurulum ve bakımının lojistik organizasyonu, termo-ekonomik modelleme konularını içermektedir


LOG 490  Hava Taşımacılığı

Bu ders havayolu yönetimi kararı genel bir bakış sağlar ekonomik konulara odaklanmak ve ilişkileri ile operasyonlar modelleri ve karar destek araçları planlama süreçleri. bu derste ağırlık verilecektir Çeşitli konular şunlardır: talebinin ekonomik modellerin uygulanması, fiyatlandırma, maliyet ve havayolu pazarlara ve ağlara tedarik dahil, ve endüstri pratik ve filo planlama için gelişmekte olan yöntemleri inceliyor, rota ağ tasarımı, planlama, fiyat ve gelir yönetimi.