Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Lojistik Yönetimi

Dersler


HIST 100  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


MATH 101  Genel Matematik I

Fonksiyonlar. Limit ve Süreklilik. Türev ve uygulamaları.


IUE 100  Oryantasyon ve Kariyer Planlama

Bu ders, öğrencilerin üniversite hayatı ve kariyer hedefleri için gerekli becerileri tanımalarına yardımcı olacaktır. Bu beceriler arasında öz farkındalık, hedef belirleme, zaman yönetimi, etkili iletişim, farkındalık ve analitik düşünme yer alır. Ders ayrıca öğrencilerin bağımlılık ve zorbalık gibi sorunlara karşı farkındalıklarını da artıracaktır.


ENG 101  İngilizcede Akademik Beceriler I

Bu derste öğrencilerin akademik becerilerini İngilizce dilinde gerçekleştirebilmeleri hedeflenmektedir.


ECON 101  Mikroekonominin İlkeleri

Ekonomi kıt kaynakların, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda verimli kullanımını, bireylerin aldıkları kararları ve davranışlarını inceler. Bu ders, ekonominin her biriminin (hanehalkı, firmalar ve devlet) kararlarını ve davranışlarını analiz eden mikroekonomi dalının temel ilkelerine giriş niteliğindedir. Ekonomi biliminin temel kavramları, piyasa ekonomisi, arz, talep ve fiyat oluşumu, esneklik, tüketici ve firma dengesi, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopol piyasaları ve faktör fiyatlandırması gibi temel konuları içermektedir.


SFL 1013  İkinci Yabancı Diller I


POOL 004  GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum


LOG 203  Lojistik Operasyonlarının Yönetimi

Bu ders LOG 112 Lojistiğe Giriş dersinin devamı niteliğinde olup tedarik zinciri ilişkileri, nakliye altyapısı, antrepo yönetimi, elleçleme ve paketleme gibi konuları içerir.


SFL 201  İkinci Yabancı Diller III


MATH 280  Olasılık ve İstatistiğe Giriş

Bu ders olasılık, kesikli ve sürekli olasılık dağılımlarını analiz eder, Ayrıca örnekleme dağılımları, tek ve iki ana kütle için güven aralığı tahminleri ve hipotez testlerini oluşturmada katkı sağlar.


BA 201  Pazarlama İlkeleri

Bu ders pazarlamanın temel kavramlarını, pazarlama çevresini, tüketici davranışlarını, pazar bölümleme, hedefleme, konumlandırma stratejilerini ve pazarlama karması stratejilerini detaylı olarak inceler. NOT: İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen her türlü akademik çalışmanın ‘Akademik Dürüstlük ve Etik Kurallar’ çerçevesinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Detaylı bilgi için: http://isl.ieu.edu.tr/tr/akademik-durustluk


BUS 210  İşletme ve Sosyal Bilimler için Veri Okuryazarlığı

Veriler her şey hakkında olabilir. Bu ders verinin kendisiyle ilgilidir. Bu uygulamalı ders sayesinde öğrenciler bir problemle ilgili veri kaynaklarını belirlemek için eleştirel bir bakış açısı geliştirir. Öğrenciler, çağdaş kurumsal sistemlerde teknoloji ve veri yönetimi süreçlerini tanımlamayı; farklı kaynak, format ve standartlardan verileri birleştirme ve dönüştürmeyi; veri kalitesini değerlendirme ve geliştirmeyi; verinin özelliklerini ve temel veri analizini görselleştirip yorumlayarak bir işletme veya sosyal bilimler sorununa ilişkin çıkarımlar oluşturmayı öğrenir.


BA 221  Finansal Muhasebe

Bu ders, öğrencilere finansal tablo kullanımını ve hazırlanmasını öğretme amacıyla tasarlanmış giriş düzeyinde bir muhasebe dersidir. Geleceğin yöneticileri olacak öğrencilerin, işletmelerin karar verme süreçlerinde neden muhasebe ilkelerine, usullerine ve finansal tablolara ihtiyaç duyulduğunu farketmeleri gerekmektedir. Bu amaçla, derste temel muhasebe ilkeleri ve finansal tablo hazırlamak ve analiz etmek için gerekli kayıt süreci ve araçlar ayrıntılı olarak ele alınacaktır.


LOG 351  Lojistikte Uygulamalı Atölye

Dersin içeriği lojistik ve tedarik zinciri ile ilgili güncel konuları, akademik ve bilimsel çalışmaları, başarı örnekleri, firmalara özgü vakaları kapsamaktadır.


LOG 321  Lojistik Planlama ve Modelleme I

Bu ders, üretim ve hizmet operasyonlarının tasarım, planlama, kontrol ve iyileştirilmesine ilişkin kavram ve tekniklerin öğretilmesini amaçlar. Ders kapsamında ele alınan konular şunlardır: süreç tanımı, akış diyagramları, kapasite analizi, kapasite için yapılan yatırımların geri dönüşü, döngü süresi analizi, envanter yönetimi, sipariş erteleme, üretim kontrol, iş koordinasyonu, risk yönetimi, kalite yönetimi, süreç tasarımı ve reengineering, ürün geliştirme, proje yönetimi, satınalma.


TURK 100  Türk Dili

Bu derste, öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli sözlü ve yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır. Sözlü anlatımda ise öğrenci, beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


POOL 006  GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler


LOG 311  Lojistikte Simülasyon

Bu ders, lojistik yönetimi ve lojistik operasyonlardaki uygulamalar yardımı ile modelleme ve simülasyonun temellerini öğretmeyi amaçlar. Derste en çok üzerinde durulan konu, simülasyonun analitik ve modelleme yönlerine bire bir deneyim yoluyla yaklaşmaktır. Analiz konuları şu şekildedir: girdi dağılımları ve süreçleri, rastgele sayı ve süreç üretme yöntemleri, çıktıların istatistiksel analizi, simülasyon modellerinin deneysel tasarımı ve optimizasyonu. Modelleme konuları ise şu şekildedir: static ve dinamik sistemler için model kurulması, detay seviyesi hakkındaki konular, varsayımların basitleştirilmesi, yüksek seviyeli bir modelleme program kullanarak modelin doğrulanması ve onaylanması.


LOG 315  Tedarik Zinciri Stratejileri ve Sürdürebilirlik

Ders kapsamındaki unsurlar belirtilen ana başlıklarla sınırlı olmamakla beraber, Stratejik Yönetimin Temel Kavramları, Stratejik Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramları; Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Strateji Oluşturma, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Strateji Uygulaması; Tedarik Zinciri Stratejilerinde Farklılaşma, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Müşteri Hizmetleri Stratejisi; Tedarik Zincirinde Rekabetçi Stratejiler; Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Strateji Tartışmaları ve Küresel Pazarlarda Dağıtım Kanalı Stratejileri ana başlıklarından oluşmaktadır. Bu ders, öğrencilere, stratejik yönetimin tüm aşamalarında sürdürülebilirlik kavramını tanıtacak; daha sonra sürdürülebilirlik konularının iş yaşamında karar verme ve strateji belirleme aşamalarında nasıl kullanılabileceğine ilişkin kılavuzluk yapacaktır.


LOG 405  Satınalma Yönetimi

Bu dersin temel amaçları satınalma , satınalma işlevsellikleri, satınalma sistemlerindeki farklılıklar ve bu alandaki yaklaşımların işlenmesidir. Nitelik, nicelik, zaman fiyat ve kaynak gibi satınalma değişkenleri ayrıntılı olarak incelenir. Ayrıca tedarikçiler ile ilişkiler ve bunların satınalma sistemleri üzerindeki etkileri de incelenecektir.


LOG 497  Alan Projesi I

Beş kişilik grupların oluşturacağı proje ekibinin toplam olarak projenin tamamı 650 saat harcaması beklenmektedir. İdeal olan bir projede lojistik yönetimi bölümü öğrencilerinin bilgi sahibi olduğu konuları bütünleştirerek çalışması beklenmektedir. Lojistik Yönetimi bölümünün proje yapabileceği konular arasinda iş süreçleri yönetimi, kapasite planlaması, yalın yaklaşımlar, lojistik yönetim sistemleri, malzeme elleçleme, performans yönetimi ve/ veya ölçümü, tedarik zinciri, talep yönetimi gibi konular yer almaktadir.


POOL 007  GED - İnovasyon ve Girişimcilik


LAW 300  İşletme Hukuku

Borçlar Hukukunun temel kavramları, sözleşmeler, ticaret hukukunun temel kavramları, şirketler hukukunun genel ilkeleri, kıymetli evrak, haksız rekabet ve iş hukuku ders kapsamında ele alınacak konulardır.


BUS 220  İşletme ve Ekonomi için Veri Analitiği

Bu ders işletme ve ekonomi alanında gerekli olan veri işleme ve analiz becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu derste öğrenciler veri işlemleriyle ilgili bilgisayar kodlama becerilerini, kendi alanlarındaki vaka çalışmaları ile öğrenir. Bilgisayar alanında uzmanlaşmayı hedefleyen öğrenciler için tasarlanan kodlama derslerinin aksine, bu ders algoritmalara işletme ve ekonomi problemlerindeki işlevleri açısından yaklaşmakta ve veri işleme modellerinin özelliklerine ve uygulamalarına odaklanmaktadır. Bu uygulamalı derste öğrenciler, iş uygulamaları ve araştırmalarda yaygın olarak kullanılan Python ve R programlama dillerini öğrenir. Buna ek olarak, ders büyük veri analitiğinin özelliklerini ve bunun için kullanılan teknolojileri de kapsar.Bu ders üç modülden oluşmaktadır: 1 - Büyük veri (2 hafta): Teknolojiler (Hadoop, MapReduce), yetkinlikler, gerçek zamanlı veri işleme, büyük verilerde olası değer yaratma işlem hatları. 2. R ile istatistiksel süreçler (6 hafta): R'da keşifsel istatistikler. 3- Python ile veri analizi için kodlamaya giriş (6 hafta): Veri türleri, arama / sıralama, istatistiksel hesaplamalar için liste işleme, veriler için web kazıma.


SFL 202  İkinci Yabancı Diller IV


LOG 214  Pazarlama Kanalları ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Bu ders dağıtım kanalları ve tedarik zinciri konusunda yönetimsel ve ekonomik içerir. Endüstriyel pazarlarda ilişki yönetimi; tedarik zinciri üyeleri arasında koordinasyon, işbirliği, çatışma ve güç ilişkileri bu dersin kapsamı dahilindedir. Ders kapsamında uygulama örnekleri, vaka çalışmalarından ve makalelerden yararlanılmaktadır.


LOG 208  Lojistikte Dökümantasyon

Uluslararası mal satış sözleşmeleri, uluslararası teslim ve ödeme şekilleri. Lojistik ve taşımacılık ile ilgili düzenlemeler, taşımacılıkla ilgili konvansiyonlar, taşıma sözleşmeleri ve taşıma sözleşmelerinde tarafların sorumlulukları, taşıma türlerinde kullanılan dokümanlar


LOG 212  Intermodal Taşımacılık Yönetimi

Bu derste, teorik bilgiler ışığında intermodal taşımacılığın temel süreçleri ele alınacaktır.


ENG 102  İngilizcede Akademik Beceriler II

ENG102 dersi birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Öğrencilerimizin akademik dinleme becerileri bir ders ya da bir tartışmada geçen önemli / ilgili bilgiyi dinleyerek, okuma becerileri ise güncel akademik metinler okuyarak ve sonra bu bilgileri kullanıp bir öğrenme çıktısı oluşturmaları sonucunda gelişecektir. Konuşma becerisi akademik sunumlara ağırlık vermektedir. Öğrencilerimiz, düşünce ve fikirlerini anlamlı bir bütünlük içinde, karşısındakini ikna edecek şekilde ifade etmeye hazırlanacaktır. Yazma becerisi daha çok konuşma aktivitelerini pekiştirmeye yöneliktir.


SFL 1024  İkinci Yabancı Diller II


ECON 102  Makroekonominin İlkeleri

Bu ders, özellikle milli gelir seviyesinin, fiyatların ve iş gücünün belirleyicileri üzerinde durarak öğrencilere temel makroekonomik kavramları açıklama amacını taşır. Enflasyon, işsizlik gibi güncel sorunları bu analiz çerçevesinde ele alır ve devletin ekonomik problemlerle ilgilenmek için elinde bulunan araçları, söz konusu araçların kısıtlarıyla analiz eder. Ders, milli gelir hesaplamaları, kısa ve uzun dönem toplam talep ve arz analizleri, para politikası, enflasyon, ekonomik büyüme gibi temel makroekonomik kavramları içermektedir.


MATH 102  Genel Matematik II

Genel Matematik II, Genel Matematik I dersinin devamıdır. Fonksiyonların grafikleri, optimizasyon, integraller, integral alma teknikleri, kalkülüsün temel teoremi, eğriler arasındaki alan, diferansiyel denklemler, genelleştirilmiş integral konularını içerir.


POOL 005  GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim


LOG 112  Lojistiğe Giriş

Bu ders, lojistik hizmetlerinin ve tedarik zinciri faaliyetlerinin planlanması ve yönetimini incelemektedir. Fiziksel dağıtım ve lojistiğe giriş, lojistik sistemleri, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri, envanter yönetimi prensipleri, dağıtım merkezleri ve ambarlama, lojistik maliyet analizleri ve ödünleşme, bilgi teknolojileri ve elektronik lojistik üzerinde durulan başlıca konulardır.


LOG 342  Hizmet Tedarik Zincirleri

Bu ders hizmet tedarik zincirlerinin etkin şekilde yönetilebilmesi için kavranması gereken temel konuları içerir. Ders, hizmet bileşenleri ve teslim süreçleri, müşteri yolculuğu haritalaması, hizmet tasarımı ve hizmet inovasyonu, hizmet hataları ve telafi, dönüştürücü hizmetler, ve hizmet kalitesi konularını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.Ders kapsamında vaka analizleri ve gerçek hayat uygulamalarından faydalanılır.


LOG 322  Lojistik Planlama ve Modelleme II

Ders, lojistik sistemlerde maliyet azaltma ve hizmet düzeyini arttırmaya yönelik analiz yöntemlerinin temel prensiplerini içermektedir. Lojistik sistem tasarımı, envanter yönetimi, depo tasarımı ve işletimi, yük taşıma planlaması ve tesis yerleşkesi problemlerine ilişkin stratejik, taktik ve operasyonel düzeyde alınan kararlar incelenecek ve yöneylem araştırmaları araçları kullanılarak modellenecektir.Gelişmiş modellemenin sağlam temellendirilmesi amacı ile, araç rotalama, gezgin satıcı gibi problemlerin ana hatları incelenecektir. Karmaşık lojistik karar verme problemlerinin çözümüne yönelik olarak matematik modelleme ve sezgisel yöntemler çalışılacak ve ilgili bilgisayar uygulamaları ile çözümlenecektir.


LOG 364  Tedarik Zinciri ve Lojistik Bilgi Sistemleri

Bu ders, lojistik, mühendislik, bilgi teknolojileri, insan kaynakları veya bugünün profesyonel yaşamındaki diğer branşlarda çalışacak tüm öğrenciler için bir temel teşkil etmektedir ve bu öğrencilerin; yönetimde tedarik zinciri bilgi sistemlerinin nasıl uygulandığı, örgütsel ihtiyaçların ERP sistemi ihtiyaçları ile nasıl eşleştiği, tedarik zinciri yönetiminin bilgi teknolojileri ile nasıl bütünleştirildiği, iş stratejilerinin, ERP sistem stratejileri ile nasıl başa çıktığı, risklerin nasıl analiz, minimize ve idare edildiği, bilgi teknolojileri veya bilgilendirme süreçlerinin iş süreçleriyle nasıl uyum sağladığı, profesyonellerin bilgi sistemlerinin tüm yönleriyle nasıl karşı karşıya geleceklerini ve nasıl başa çıkmaları gerektiğini bilmelidirler


ENG 310  İngilizce Temel Konuşma Becerileri

ENG 310 dersi 3. sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Öğrencilerin akademik ya da mesleki alanlarda kendilerini daha iyi ifade edemilmeleri amacıyla tasarlanmıştır. Bu ders, akademik ve mesleki alanlarda "Pecha Kucha" olarak bilinen kısa sunumlara ve münazaralara katılmayı kapsar.


LOGST 405  Staj

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda dört haftalık saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir.


LOG 498  Alan Projesi II

Üçbeş kişilik grupların oluşturacağı proje ekibinin toplam olarak projenin tamamı 650 saat harcaması beklenmektedir. İdeal olan bir projede lojistik yönetimi bölümü öğrencilerinin bilgi sahibi olduğu konuları bütünleştirerek çalışması beklenmektedir. Lojistik Yönetimi bölümünün proje yapabileceği konular arasinda iş süreçleri yönetimi, kapasite planlaması, yalın yaklaşımlar, lojistik yönetim sistemleri, malzeme elleçleme, performans yönetimi ve/ veya ölçümü, tedarik zinciri, talep yönetimi gibi konular yer almaktadir.


LOG 418  Global Tedarik Zincirleri ve Lojistik Operasyonlarda Güncel Konular

Bu ders, uluslararası tedarik zinciri operasyonları sırasında ortaya çıkabilecek olası sorunların çözümüne ve sürecin verimli bir şekilde yönetilmesine odaklanmaktadır. Ayrıca, küresel çevre faktörleri ve oyuncuları, son trendler ve uluslararası ticaret konuları ele alınacaktır.


Seçmeli Dersler


BUS 495  Uygulamalı İdari Bilimler Becerilerini Geliştirme

Ders Tanımı Uygulamalı İdari Bilimler Becerilerini Geliştirme dersi öğrencilerin anlaşmalı kurumlarda alan deneyimi kazanmalarını kapsamaktadır. Bu ders, yükseköğretimi iş hayatıyla birleştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin eğitimleri sırasında çalışarak iş tecrübesi edinmelerini ve kurumsal hayata geçişlerini hızlandıracaktır. Teorik bilginin pratikteki uygulamalarını deneyimlerken derslerine karşı daha motive olarak kurumsal hayatta karar süreçlerinde inisiyatif alma, süreçlere entegre olma ve kendisine uygun sektör ve alanı deneyimleyerek bulma gibi avantajlara sahip olacaktır. Öğrencilerin haftada en az 2.5 gün çalışmaları ve kurumda yürütülmekte olan lisans bölümünün program çıktılarına uygun niteliklere sahip bir projede aktif rol almaları beklenmektedir.İşletme Fakültesi derse başvuru koşullarını, dersin kotasını, başvuru tarihlerini ve uygun kurumlardaki pozisyonları her ilgili dönemde duyuracaktır. Koşulları sağlayan öğrenciler İşletme Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. Ders, kayıtlanmaya hak kazanan öğrencilere Öğrenci İşleri tarafından dönemin başlangıcından önce atanacaktır. Bu ders 1 bölüm içi, 2 bölüm dışı seçmeli, toplam 3 seçmeli ders yerine sayılacaktır.


LAW 440  Deniz Ticaret Hukuku


LOG 330  Dijital Dönem ve Perakendecilik

Ders, dijitalleştirme sürecini, iş modellerinin gözden geçirilmesini, perakende sektörünün dinamiklerini, teknoloji nedeniyle değişen tüketici davranışını, çevrimiçi perakendeciliğe ilişkin büyük verileri ve gerçek hayattaki büyük veri analizi uygulamalarını içerir. Çevrimiçi perakendecilikte büyük veri analizi uygulamak için, kurs içeriği Python programlamanın ve özel programlamanın temel yapı taşlarını içerir. Kapsanan konular vaka çalışmaları, sınıf uygulamaları ve tartışmalar yoluyla tartışılır.


LOG 406  Depo Yönetimi

Bu ders temel olarak; antrepo yönetiminin prensipleri, antrepo ve fiziki dağıtımın lojistikteki yeri, antrepo yönetiminde yönetimsel fonksiyonlar, antrepo tipleri, antrepo yapısı, antrepo yeri seçimi ve antrepo faaliyetleri, antrepo tasarımı ve düzeni, ağ yönetimi, malzemelerin depolanması, envanter yeterliliğinin sağlanması, antrepo güvenliği, etkililik ve verimin ölçülmesi, ambalajlama ve taşıma sistemleri ve yasal konuları içerir. Ayrıca, bilgisayar destekli bilgi sistemleri, karar destek sistemleri, optimizasyon modellemeleri, simülasyon, ileri istatistik, ticari lojistik yazılımları aracılığıyla antrepo modellemesi üzerinde durulacaktır.


LOG 412  Gemi Kiralama ve Acenteliği

Bu derste temel olarak lojistik ve deniz ulaştırması sektöründe aracı işletmeler olarak gemi acenteleri ve forwarder işletmelerinin fonksiyonları, rolleri, işlemleri ve hizmetleri incelenecektir. Gemi acente ve forwarder işletmelerinin görev ve sorumlulukları örnek olay incelemeleri ile ele alınıp, uygulamalı olarak analiz edilecektir.


LOG 414  Kaynak Planlama Tabanlı Tedarik Zinciri Yönetimi

Bu derste, iş ortamındaki tedarikçi, işletme, dış parti ve müşteri gibi başlıca taraflar ile bu taraflar içindeki ve arasındaki üretim planlama, malzeme planlama, satın alma, depo, üretim, kalite, ithalat, ihracat, sevkiyat gibi temel süreçler, hem fiziksel hem de kurumsal kaynak planlama uygulamaları üzerinden işlenip incelenecektir. Kullanılan kurumsal kaynak planlaması yazılımındaki kalem, stok, fatura, MRP, kalite, üretim, rapor gibi çeşitli modüllerin eğitimleri ders kapsamında verilecek ve laboratuvar uygulamaları tüm bu modüller üzerinden yürütülecektir.


LOG 415  Demiryolu Taşımacılığı

Ders, lojistikte demiryolu taşımacılığı ile ilgili genel bakış açısı sunmaktadır. Bu derste vurgulanacak konulardan bazıları: demiryolu altyapısı, rota planlama, demiryolu operasyonlarının planlanması, demiryolu taşıtları, demiryolu taşımacılığında gelecek eğilimler, misafir konuşmacılar, arazi gezileridir.


LOG 420  Kentsel Lojistik

Bu ders şehir lojistiğini incelemektedir. Dersin amacı şehir lojistiğinin etkin bir şekilde planlanması ve yönetimi için gerekli bilgi altyapısını öğrencilere sağlamaktadır. Ders süresince şehir lojistiğinin bileşenleri üzerinde durulacak, şehir içi yolcu ve yük taşıma sistemleri hakkında bilgi verilecektir. Öğrenciler bu sistemleri modellemeyi ve modellerin çözümü için kullanılacak yöntemleri öğreneceklerdir.


LOG 422  Gemi Acenteliği ve Yük Aracılığı İş Yönetimi

Bu derste temel olarak lojistik ve deniz ulaştırması sektöründe aracı işletmeler olarak gemi acenteleri ve forwarder işletmelerinin fonksiyonları, rolleri, işlemleri ve hizmetleri incelenecektir. Gemi acente ve forwarder işletmelerinin görev ve sorumlulukları örnek olay incelemeleri ile ele alınıp, uygulamalı olarak analiz edilecektir


LOG 425  Tehlikeli Madde Lojistiği

Bu ders tehlikeli maddelerin kimyası ve bu maddelerin güvenli elleçlenmesi ve taşınması ile ilgili temel bilgiler vermeyi hedeflemektedir. İşlenecek konular arasında tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili devletler tarafından geliştirilen düzenlemeler, tehlikeli maddelerin taşınması ve paketlenmesi, tehlikeli maddeleri imha etme yolları bulunmaktadır.


LOG 430  Ters Lojistik

Bu ders, ters lojistiği detaylı bir şekilde inceler. Bu derste amaç, öğrencilere tedarik zincirindeki ters süreçler ile ilgili bilgi vermektir. Bu ders yardımıyla öğrenciler, tedarik zincirlerinin doğa üzerindeki etkilerini anlayıp bu etkilerin nasıl pozitif etkiler haline getirilebileceğini göreceklerdir.


LOG 440  Perakende Yönetimi

Perakende yönetimi dersi, pazarlama ve operasyonel stratejilerden perakendeciler/ hizmet sağlayıcıların pazarla bağlantı kurabilmeleri için ne şekilde faydalanabileceklerini inceleyen bir derstir. Perakende pazarlama karması ile ilgili seçilmiş konular perakendecilerin değişen pazar koşullarında ne şekilde rekabetçi avantaj sağlayabileceğini gösterecektir. Perakande sektöründe kar elde etmek için gerekli olan faktörler ders kapsamında ayrıca incelenecektir. Ayrıca, uluslararası perakendecilikle ilgili konular ve örnekler de incelenecektir.


LOG 444  Enerji Dağıtımı

Bu ders havayolu yönetimi kararı genel bir bakış sağlar ekonomik konulara odaklanmak ve ilişkileri ile operasyonlar modelleri ve karar destek araçları planlama süreçleri. bu derste ağırlık verilecektir Çeşitli konular şunlardır: talebinin ekonomik modellerin uygulanması, fiyatlandırma, maliyet ve havayolu pazarlara ve ağlara tedarik dahil, ve endüstri pratik ve filo planlama için gelişmekte olan yöntemleri inceliyor, rota ağ tasarımı, planlama, fiyat ve gelir yönetimi.


LOG 446  Yalın Tedarik Zinciri Yönetimi

Derste yalın yönetim, lojistikte yalın yaklaşım, yalın tedarik zinciri yönetimi, yalın lojistiğin iç ve dış hedeflerinin analizi ve yalın lojistik kavramları gibi konular anlatılmaktadır. Ders öğrencilere tedarik zinciri yönetimi içinde verimliliği, maliyet etkinliğini ve stratejik rekabetçiliği artırma yeteneği kazandırmak üzerine tasarlanmıştır.


LOG 448  Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi

Bu ders öğrencilere tedarik zincirlerinde risk analizi ve yönetimi konularında temel bilgiler vermeyi amaçlar. Ders süresince riski ölçmek, fark etmek, ve risk yönetimi ve riske karşı duyarlı esnek tedarik zincirleri tasarlama konuları üzerinde durulacaktır.


LOG 450  Terminal İşlemleri ve Yönetimi

Terminaller en genel tanımıyla bir taşıma modunun bir başka taşıma moduna dönüştüğü yada bir aktarma süreci geçirdiği alanlar olarak tanımlanabilir. Günümüzde tüm taşıma modlarını birbiriyle entegre eden modern bakış açısının hakim olduğu düşünülürse taşıma terminallerinin de büyük bir öneme sahip olduğu anlaşılacaktır. Bu ders, tüm taşıma terminallerini ele almakta ve detaylı bir bilgi sunmaktadır.


LOG 455  Lojistikte Vaka Çalışmaları ve Uygulama

Bu ders firmalarla işbirliği içinde yürütülecek bir ders olup, belirlenen firmaların problemlerini aktarması ile öğrenciler tarafından vaka çalışmaları haline getirilecektir. Öğrenciler bu vakalar için çözümler geliştirecek ve firma yetkililerine sunum yapacaktır. Yine bu ders kapsamında firma gezileri yapılacak ve öğrencilerin sektörle iç içe olması sağlanacaktır.


LOG 460  Yönlendirilmiş Araştırma

Dersin sonunda öğrenciler, farklı araştırma metodolojileri hakkında temel bilgiye sahip olmalı, bir araştırma önerisinin neleri içerdiğini bilmeli, nicel ve nitel veri analizi ile uygulamalı olmalı, araştırma önerilerinin ve diğer araştırma ürünlerinin kalitesini değerlendirebilmelidir (makaleler, bildiriler, tezler vs.)


LOG 466  Deniz Taşımacılığı Yönetimi

Denizyolu ile taşınan yük türleri ve özellikleri, deniz ulaştırmasında kullanılan gemi türleri ve özellikleri, liman ve terminallerin olanakları ve hizmetleri, Gemi işletme türleri: tarifeli ve tarifesiz deniz taşımacılığı, deniz ulaştırma aracıları, deniz ulaştırma işlemlerinde kullanılan dokümanlar


LOG 472  İnsani Yardım Lojistiği ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Bu ders, lojistik ve tedarik zinciri uygulamalarının, Afet Yönetimi’nde kullanılmasına genel bir bakış açısı sağlar. Bu derste; temel kriz yönetimi terminolojisi, farklı afet türlerine göre lojistik ve tedarik zinciri yönetimi ve problem sahaları, Afet Yönetim Sarmalı ve farklı safhalarında lojistik ve tedarik zinciri uygulamaları, Afet yönetim süreci, ulusal ve uluslar arası Afet Yönetiminde rol alan unsurları ve ilişkileri ele alınmıştır.


LOG 480  Yenilenebilir Enerji Lojistiği

Bu ders temel olarak, yenilenebilir enerji temel kavramları, bu kavramların uygulamaları, enerji kayıplarının azaltılması çalışmaları, doğalgaz, petrol, jeotermal vb. ürünlerin taşınması (nakliyesi), yenilenebilir enerji tesislerinin kurulum ve bakımının lojistik organizasyonu, termo-ekonomik modelleme konularını içermektedir


LOG 490  Hava Taşımacılığı

Bu ders havayolu yönetimi kararı genel bir bakış sağlar ekonomik konulara odaklanmak ve ilişkileri ile operasyonlar modelleri ve karar destek araçları planlama süreçleri. bu derste ağırlık verilecektir Çeşitli konular şunlardır: talebinin ekonomik modellerin uygulanması, fiyatlandırma, maliyet ve havayolu pazarlara ve ağlara tedarik dahil, ve endüstri pratik ve filo planlama için gelişmekte olan yöntemleri inceliyor, rota ağ tasarımı, planlama, fiyat ve gelir yönetimi.


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.