LOG 406 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Depo Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LOG 406
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencilerin depo ve antrepo yönetimi konularındaki bilgi ve mesleki becerilerini geliştirmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Depo yönetimi ve tasarımı ile ilgili mesleki bilgileri açıklayabilecektir.
  • Depo operasyonlarında ortaya çıkabilecek problemleri modelleyebilecektir.
  • Modellenen problemleri uygun yöntemleri kullanarak çözebilecektir.
  • Depo tasarımı aşamasındaki stratejik kararlarda etkin rol alabilecektir.
  • Depo yönetiminde performans, verimlilik analizleri, ölçme ve takip sistemlerini açıklayabilecektir.
Tanımı Bu ders temel olarak; antrepo yönetiminin prensipleri, antrepo ve fiziki dağıtımın lojistikteki yeri, antrepo yönetiminde yönetimsel fonksiyonlar, antrepo tipleri, antrepo yapısı, antrepo yeri seçimi ve antrepo faaliyetleri, antrepo tasarımı ve düzeni, ağ yönetimi, malzemelerin depolanması, envanter yeterliliğinin sağlanması, antrepo güvenliği, etkililik ve verimin ölçülmesi, ambalajlama ve taşıma sistemleri ve yasal konuları içerir. Ayrıca, bilgisayar destekli bilgi sistemleri, karar destek sistemleri, optimizasyon modellemeleri, simülasyon, ileri istatistik, ticari lojistik yazılımları aracılığıyla antrepo modellemesi üzerinde durulacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Neden bir antrepoya sahip olmalıyız? Warehouse Management / Gwynne Richards
2 Tedarik Zincirinde antreponun yeri Warehouse Management / Gwynne Richards/ Videos
3 Antrepo operasyon çeşitleri Warehouse Management / Gwynne Richards
4 Antrepo sorumlusunun görevleri / Quiz Warehouse Management / Gwynne Richards
5 Depolama Süreçleri/ alma, konumlandırma Warehouse Management / Gwynne Richards/ Videos
6 Depolama Süreçleri / Siparişin depodan çekilmesi / Antrepo ziyareti Warehouse Management / Gwynne Richards/Videos
7 Depolama süreçleri/ yenileme, gönderim Warehouse Management / Gwynne Richards/ Videos
8 Midterm Warehouse Management / Gwynne Richards
9 Depolama ve elleçleme araçları Warehouse Management / Gwynne Richards
10 Antrepo maliyetleri Warehouse Management / Gwynne Richards
11 Depo yönetim sistemleri Warehouse Management / Gwynne Richards
12 Dış kaynak kullanımı Warehouse Management / Gwynne Richards
13 Depoda işgücü planlaması /Quiz/ Antrepo ziyareti Warehouse Management / Gwynne Richards
14 Geleceğin antreposu Warehouse Management / Gwynne Richards
15 Sunumlar Sunum ppt
16 Dönemin gözden geçirilmesi Sunum ppt

 

Dersin Kitabı Warehouse Management by Koganpage - Gwynne Richards
Diğer Kaynaklar Business Logistics/Supply Chain Management, R. H. Ballou: Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 5th Edition, 2004, ISBN 0131230107 The Management of Business Logistics, Coyle, Bardi, and Langley Jr., SouthWestern/Thomson Learning ISBN 0324007515 Logistics and Supply Chain Management: Strategies for Reducing Cost and Improving Service, M. Christopher, Prentice Hall; 1998, ISBN: 0273630490, Basics of supply chain management, Fredendall, Lawrence D., Boca Raton: St. Lucie Press; 2001. ISBN: 1574441205. Essentials of supply chain management, Hugos, Michael, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons; 2003. ISBN: 0471235172. Supply chain management, Mentzer, John T., Thousand Oaks, Sage Publications; 2001. ISBN: 0761921117

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
48
Ödev
2
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
22
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
160

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Lojistik ve tedarik zinciri alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde, karmaşık sorunları analiz edebilmeli ve farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bir bakış açısı getirebilmeli ve iyileştirilebilecek konuları fark edebilmeli böylece yenilikçi süreçler ile fırsatlar yaratabilme yetkinliğine sahip olmalı X
2

Sanayi kuruluşları ile gerçek sorunların çözümüne ilişkin proje çalışmalarıve sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer alarak, çalışma alanını iyi tanımalı, proje yönetimi ve takım çalışması konusundaki deneyimi sayesinde uygulamada karşılaşılabilecek problemleri teşhis edebilmeli ve bunlara çözüm bulabilmeli     

X
3 Aldığı disiplinlerarası eğitim sayesinde, akademik ve profesyonel hayatta karşılaşabileceği problemlere lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde var olan kısıtları göz önüne alarak, amaçlar doğrultusunda yaratıcı çözümler getirebilmeli X
4 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli; X
5 Sektör ile ilgili mesleki kuruluşlar ve pazardaki lider firmaların yer aldığı iletişim ağları içerisinde yer almalı ve bilgi, düşünce ve tecrübeleri paylaşabilmeli X
6 Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri alanlarında kullanılan güncel ve yaygın bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeli, mevcut yazılımların güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmeli X
7 Bulunacakları pozisyonda dahil oldukları grup iletişiminden kaynaklanabilecek sorunları proaktif kararlar vererek önleyebilmeli X
8 Süreçlerdeki belirsizlikleri ve beklenmedik sorunları esnek, etkin ve hızlı çözümlerle yönetebilmeli; önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilmeli X
9 Departmanlar ve tedarik zinciri üyesi firmalar arasındaki koordinasyon mekanizmalarını anlamak ve entegrasyon süreçlerinde rol üstlenebilecek yetkinliklere sahip olmalı X
10 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analize edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
11 Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanlarında kullanabilmeli X
12 Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmeli X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest