LOG 404 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tedarik Zinciri Stratejileri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LOG 404
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders; stratejik sorunlar ve çevrenin analizi, hedef belirleme ve belirli çevrede belirlenen hedeflere ulaşabilmek için kaynak dağılımının belirlenmesi konusunda öğrencilerin bilgilenmesini amaçlamaktadır. Bu ders; öğrencilerin yönetim ile ilişkili konuları ve stratejik yönetim faaliyetlerini anlamasını, vaka çalışmaları ve deneysel alıştırmalar kullanarak tedarik zincirinde stratejik kararların nasıl alındığına dair fikir sahibi olmalarını sağlayacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Stratejik lojistik , tedarik zinciri yönetimi ile ilgili kavramları , terminolojiyi kullanabilecektir.
  • Stratejik lojistik ve tedarik zinciri yönetimi ile ilgili güncel strateji uygulamalarını gerçek hayata geçirebilecektir.
  • Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde strateji oluşturma ve uygulamanın önemini açıklayabilecektir.
  • Stratejik lojistik yönetimini farklı bakış açılarından değerlendirebilecektir.
  • Strateji oluşturma aşamalarını ayrıntılı şekilde tanımlayabilecektir.
  • Teorik bilgilerini pratik bilgilerle harmanlayabileceklerdir.
Tanımı Ders stratejik lojistik ve tedarik zinciri yönetimi konusunda strateji oluşturma, yönetme ve kontrol süreçleri ile ilgili konuları kapsamakta, öğrencilere öğrendikleri bilgileri stratejik yönetim bakış açısından değerlendirme ile ilgili konuları kapsamaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş İlgili okuma materyali
2 Değer Zinciri kapsamında Tedarik Zincirinin Rolü İlgili okuma materyali
3 Lojistik ve Tedarik Zinciri Stratejilerinde Temel Kavramlar -İlgili okuma materyali
4 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Strateji Oluşturma ve Çevre Analizi İlgili okuma materyali
5 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Strateji Uygulama ve Kontrol -İlgili okuma materyali
6 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Rekabetçilik Stratejileri İlgili okuma materyali
7 Tedarik Zinciri Risk Yönetimi Stratejileri İlgili okuma materyali
8 Tedarik Zinciri Strateji Oyunu İlgili okuma materyali
9 Tedarik Zinciri Yönetiminde Sürdürülebilirlik Stratejileri -İlgili okuma materyali
10 Ara sınav
11 Tedarik Zincirlerinde Güncel Stratejiler -İlgili okuma materyali
12 Tedarik Zinciri Stratejileri Vaka Analizi İlgili okuma materyali
13 Proje Sunumları
14 Proje Sunumları
15 Dersin Değerlendirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Christopher Martin, Logistics and Supply Chain Management: Creating Value Chain Networks, Prentice Hall, 4th Edition.
Diğer Kaynaklar Robert M. Grant, Contemporary Strategy Analysis, (7th Edition), Publisher: John Wiley & Sons Ltd, ISBN 978-0-470-74710-0 Harrison Alan& van Hoek Remko, Logistics Management and Strategy, Prentice Hall, 4th Edition. Taylor, David, Global Cases in Logistics and Supply Chain Management, Thomson.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
45
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
35
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
168

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Lojistik ve tedarik zinciri alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde, karmaşık sorunları analiz edebilmeli ve farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bir bakış açısı getirebilmeli ve iyileştirilebilecek konuları fark edebilmeli böylece yenilikçi süreçler ile fırsatlar yaratabilme yetkinliğine sahip olmalı X
2

Sanayi kuruluşları ile gerçek sorunların çözümüne ilişkin proje çalışmalarıve sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer alarak, çalışma alanını iyi tanımalı, proje yönetimi ve takım çalışması konusundaki deneyimi sayesinde uygulamada karşılaşılabilecek problemleri teşhis edebilmeli ve bunlara çözüm bulabilmeli     

X
3 Aldığı disiplinlerarası eğitim sayesinde, akademik ve profesyonel hayatta karşılaşabileceği problemlere lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde var olan kısıtları göz önüne alarak, amaçlar doğrultusunda yaratıcı çözümler getirebilmeli X
4 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli; X
5 Sektör ile ilgili mesleki kuruluşlar ve pazardaki lider firmaların yer aldığı iletişim ağları içerisinde yer almalı ve bilgi, düşünce ve tecrübeleri paylaşabilmeli X
6 Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri alanlarında kullanılan güncel ve yaygın bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeli, mevcut yazılımların güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmeli X
7 Bulunacakları pozisyonda dahil oldukları grup iletişiminden kaynaklanabilecek sorunları proaktif kararlar vererek önleyebilmeli X
8 Süreçlerdeki belirsizlikleri ve beklenmedik sorunları esnek, etkin ve hızlı çözümlerle yönetebilmeli; önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilmeli X
9 Departmanlar ve tedarik zinciri üyesi firmalar arasındaki koordinasyon mekanizmalarını anlamak ve entegrasyon süreçlerinde rol üstlenebilecek yetkinliklere sahip olmalı X
10 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analize edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
11 Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanlarında kullanabilmeli X
12 Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmeli X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest