LOG 312 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Lojistikte Simülasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LOG 312
Güz
3
2
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Statik ve dinamik sistemler için modelleme ve simülasyonun temellerinin öğretilmesi,Bir simülasyon yazılımının öğretilmesi (ARENA),Lojistik yönetimi ve lojistik operasyonlardaki uygulamaların tanıtılması,Simülasyonun hem analitik hem de modelleme taraflarını, öğrencilerin bire bir uygulama yaparak deneyim kazanmalarının sağlanmasıGirdi dağılımları ve süreçleri analizi, rastgele sayı ve süreç üretme yöntemleri, çıktının istatistiksel analizinin yapılması ve simuülasyon modellerinin deneysel tasarımı ve optimizasyonu için gerekli olan araçların sağlanması.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gerçek lojistik sistemlerini analiz edebilecektir.
  • Iş kararlarını simülasyon kullanarak yönlendirebilecektir.
  • İş çevresinde olası çıktıları simülasyon kullanarak değerlendirebilecektir.
  • Gerçek lojistik sistemleri dizayn edip, modelleyip, optimize edebilecektir.
  • İstatistiksel teknikler yardımıyla, gözlemlerden ve deneylerden sonuçlar çıkarabilecektir.
Tanımı Bu ders, lojistik yönetimi ve lojistik operasyonlardaki uygulamalar yardımı ile modelleme ve simülasyonun temellerini öğretmeyi amaçlar. Derste en çok üzerinde durulan konu, simülasyonun analitik ve modelleme yönlerine bire bir deneyim yoluyla yaklaşmaktır. Analiz konuları şu şekildedir: girdi dağılımları ve süreçleri, rastgele sayı ve süreç üretme yöntemleri, çıktıların istatistiksel analizi, simülasyon modellerinin deneysel tasarımı ve optimizasyonu. Modelleme konuları ise şu şekildedir: static ve dinamik sisetmler için model kurulması, detay seviyesi hakkındaki konular, varsayımların basitleştirilmesi, yüksek seviyeli bir modelleme program kullanarak modelin doğrulanması ve onaylanması.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Simülasyona Giriş Kelton W. D., Sadowski R. P., Sturrock D. T.Simulation with Arena (2007)(Chp. 1)
2 Simülasyon örnekleri ve genel prensipler Kelton W. D., Sadowski R. P., Sturrock D. T.Simulation with Arena (2007)(Chp. 2)
3 Simülasyon yazılımları: Arena’ya Giriş Kelton W. D., Sadowski R. P., Sturrock D. T.Simulation with Arena (2007)(Chp. 3)
4 Arena ile ilgili Ana Bilgiler Kelton W. D., Sadowski R. P., Sturrock D. T.Simulation with Arena (2007)(Chp. 3)
5 Ana olasılık ve istatistik tekrarı Kelton W. D., Sadowski R. P., Sturrock D. T.Simulation with Arena (2007)(Chp. 12)
6 Kuyruk modeleri Girdi Veri Analizi Kelton W. D., Sadowski R. P., Sturrock D. T.Simulation with Arena (2007)(Chp. 13)
7 Ana operasyonları ve girdileri Arena ile modelleme Kelton W. D., Sadowski R. P., Sturrock D. T.Simulation with Arena (2007)(Chp. 4)
8 Ana operasyonları ve girdileri Arena ile modelleme (devam) Kelton W. D., Sadowski R. P., Sturrock D. T.Simulation with Arena (2007)(Chp. 4)
9 Ana operasyonları ve girdileri Arena ile modelleme (devam) Kelton W. D., Sadowski R. P., Sturrock D. T.Simulation with Arena (2007)(Chp. 4)
10 Detaylı operasyonları Arena ile modelleme Kelton W. D., Sadowski R. P., Sturrock D. T.Simulation with Arena (2007)(Chp. 5)
11 Detaylı operasyonları Arena ile modelleme Kelton W. D., Sadowski R. P., Sturrock D. T.Simulation with Arena (2007)(Chp. 5)
12 Detaylı operasyonları Arena ile modelleme Kelton W. D., Sadowski R. P., Sturrock D. T.Simulation with Arena (2007)(Chp. 5)
13 Simülasyon modellerinin doğrulanması ve onaylanması Kelton W. D., Sadowski R. P., Sturrock D. T.Simulation with Arena (2007)(Chp. 7)
14 Arena ile Çıktı Analizi Kelton W. D., Sadowski R. P., Sturrock D. T.Simulation with Arena (2007)(Chp. 6)
15 Üretim ve Malzeme Elleçkeme Sistemlerinin Simülasyonu Kelton W. D., Sadowski R. P., Sturrock D. T.Simulation with Arena (2007)(Chp. 8)
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Bireysel ödev ve sınıf tartışmaları; verilen vaka çalışmaları ve bilimsel makaleleri kapsadığı gibi, bu bireysel ödevlerin ders esnasında tartışılmasını da kapsamaktadır. Her bir ödevle ilgili detaylar en geç bir hafta öncesinden öğrenciye verilecektir.
Diğer Kaynaklar Additional Reference BooksDiscreteEvent System Simulation, 4/E, J Banks, J Carson, B L. Nelson, D Nicol, Prentice Hall, 2005.İnternet Sitesi Akademik dergiler

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
16
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
7
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
21
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
10
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
165

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Lojistik ve tedarik zinciri alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde, karmaşık sorunları analiz edebilmeli ve farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bir bakış açısı getirebilmeli ve iyileştirilebilecek konuları fark edebilmeli böylece yenilikçi süreçler ile fırsatlar yaratabilme yetkinliğine sahip olmalı X
2

Sanayi kuruluşları ile gerçek sorunların çözümüne ilişkin proje çalışmalarıve sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer alarak, çalışma alanını iyi tanımalı, proje yönetimi ve takım çalışması konusundaki deneyimi sayesinde uygulamada karşılaşılabilecek problemleri teşhis edebilmeli ve bunlara çözüm bulabilmeli     

X
3 Aldığı disiplinlerarası eğitim sayesinde, akademik ve profesyonel hayatta karşılaşabileceği problemlere lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde var olan kısıtları göz önüne alarak, amaçlar doğrultusunda yaratıcı çözümler getirebilmeli X
4 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli; X
5 Sektör ile ilgili mesleki kuruluşlar ve pazardaki lider firmaların yer aldığı iletişim ağları içerisinde yer almalı ve bilgi, düşünce ve tecrübeleri paylaşabilmeli X
6 Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri alanlarında kullanılan güncel ve yaygın bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeli, mevcut yazılımların güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmeli X
7 Bulunacakları pozisyonda dahil oldukları grup iletişiminden kaynaklanabilecek sorunları proaktif kararlar vererek önleyebilmeli X
8 Süreçlerdeki belirsizlikleri ve beklenmedik sorunları esnek, etkin ve hızlı çözümlerle yönetebilmeli; önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilmeli X
9 Departmanlar ve tedarik zinciri üyesi firmalar arasındaki koordinasyon mekanizmalarını anlamak ve entegrasyon süreçlerinde rol üstlenebilecek yetkinliklere sahip olmalı X
10 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analize edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
11 Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanlarında kullanabilmeli X
12 Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmeli X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest