LOG 302 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Lojistik Planlama ve Modelleme II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LOG 302
Bahar
3
2
4
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı 1) Lojistik sistemlerde elde edilen ile vazgeçilen değerler arasındaki en iyi dengeyi (optimize tradeoffs) kurma, en az maliyet ile en yüksek hizmet kalitesi için gerekli analitik yöntemleri işlemek
2) Öğrencilerin lojistik, yönetim bilimleri, olasılık ve istatistik bilgilerine dayanarak lojistik sistemlerin tasarımı, envanter yönetimi, depo tasarımı ve operasyonları, tesis konumlandırılması ve yük taşımacılığında karşılaşılacak uzun, orta ve kısa vadeli kararlarda yöneylem araştırması tekniklerini kullanılabilmesini sağlamak
3) Karmaşık lojistik karar problemlerini sistematik bir bakış açısıyla değerlendirebilmesini, matematik programlama, sezgisel algoritmalar ve ilgili bilgisayar uygulamalarını kullanarak çözüme ulaşabilmesini sağlamak

Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Lojistik sistemlerde analitik yöntemlerin kullanımını gerektiren planları problemleri ve ilgili kararları tespit edebilecektir.
  • Lojistik sistemlerde analitik yöntemlerin kullanımını gerektiren planları problemleri ve ilgili kararları kısa, orta ve uzun vadede değerlendirebilecektir.
  • Söz konusu problemin veri girdilerini ve değişkenlerini tanımlayarak modelleyebilecektir.
  • Geliştirilen modelle ilgili çözüm tekniğini belirleyebilecektir.
  • Geliştirilen modeli ve ilgili verileri bilgisayar ortamına entegre ederek en uygun (optimal) çözümü bulup yorumlayabilir.
  • Problemin karar verici olarak gerçek hayatta uygulanabilme derecesini ve muhtemel sonuçlarını değerlendirebilecektir.
Tanımı Ders, lojistik sistemlerde maliyet azaltma ve hizmet düzeyini arttırmaya yönelik analiz yöntemlerinin temel prensiplerini içermektedir. Lojistik sistem tasarımı, envanter yönetimi, depo tasarımı ve işletimi, yük taşıma planlaması ve tesis yerleşkesi problemlerine ilişkin stratejik, taktik ve operasyonel düzeyde alınan kararlar incelenecek ve yöneylem araştırmaları araçları kullanılarak modellenecektir.Gelişmiş modellemenin sağlam temellendirilmesi amacı ile, araç rotalama, gezgin satıcı gibi problemlerin ana hatları incelenecektir. Karmaşık lojistik karar verme problemlerinin çözümüne yönelik olarak matematik modelleme ve sezgisel yöntemler çalışılacak ve ilgili bilgisayar uygulamaları ile çözümlenecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Lojistik sistem analizi Introduction to Logistics Systems Planning and Control. G. Ghiani, G. Laporte, R. Musmanno (Ch 1)
2 Lojistik network tasarımı ve planlaması GAMS yazılımı Introduction to Logistics Systems Planning and Control. G. Ghiani, G. Laporte, R. Musmanno (Ch 3)
3 Tesis yerleşkesi problemi (Proje gruplarının belirlenmesi ve bildirilmesi) Introduction to Logistics Systems Planning and Control. G. Ghiani, G. Laporte, R. Musmanno (Ch 3)
4 Yük taşıma planlaması ve ilgili problemlerin sınıflandırılması / En az maliyetle filo sayısı belirleme problemi Introduction to Logistics Systems Planning and Control. G. Ghiani, G. Laporte, R. Musmanno (Ch 6)
5 Ağ analizi ve en az maliyetli akış problemleri Introduction to Logistics Systems Planning and Control. G. Ghiani, G. Laporte, R. Musmanno (Ch 6)
6 Hizmet ağı tasarım problemleri Introduction to Logistics Systems Planning and Control. G. Ghiani, G. Laporte, R. Musmanno (Ch 6)
7 Yüklemelerin birleştirilmesi ve sevk edilmesi / Taşıma modları arasında seçim modelleri Introduction to Logistics Systems Planning and Control. G. Ghiani, G. Laporte, R. Musmanno (Ch 6)
8 Arasınav 1
9 Yüklemelerin birleştirilmesi ve sevk edilmesi / Taşıma modları arasında secim modelleri Introduction to Logistics Systems Planning and Control. G. Ghiani, G. Laporte, R. Musmanno (Ch 6)
10 Araç tahsis etme problemi / Sürücü atama problemi Introduction to Logistics Systems Planning and Control. G. Ghiani, G. Laporte, R. Musmanno (Ch 7)
11 Kısa mesafe yük taşıma planlaması ve yönetimi / Araç rotalama problemi / Araç rotalama problemi için sezgisel yöntemler Introduction to Logistics Systems Planning and Control. G. Ghiani, G. Laporte, R. Musmanno (Ch 7)
12 Proje raporları ve Sunumları / Ara Sınav 2
13 Araç rotalama problemi / Araç rotalama problemi için sezgisel yöntemler Introduction to Logistics Systems Planning and Control. G. Ghiani, G. Laporte, R. Musmanno (Ch 7)
14 Depo tasarımı ve işletimi Introduction to Logistics Systems Planning and Control. G. Ghiani, G. Laporte, R. Musmanno (Ch 5)
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri ile ilgili ders notlari ve ilgi sunumlar
Diğer Kaynaklar Textbook: Introduction to Logistics Systems Planning and Control. G. Ghiani, G. Laporte, R. Musmanno. John Wiley & Sons, New Jersey, 2004. Reference number: TS161 // Reference textbooks: 1. Logistics and Transportation Design and Planning. R. G. Kasilingam. Kluwer, London, 1998. Reference number: HD38.5 /K37 2.Operations Research Applications and Algorithms. W. L. Winston Thomson/Brooks/Cole, California, 2004. Reference number: T57.6 /W56. 3.Linear and Nonlinear Programming, Luenberger, KAP, London 2003. Reference number: T57.7/L84

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
14
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
24
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
156

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Lojistik ve tedarik zinciri alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde, karmaşık sorunları analiz edebilmeli ve farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bir bakış açısı getirebilmeli ve iyileştirilebilecek konuları fark edebilmeli böylece yenilikçi süreçler ile fırsatlar yaratabilme yetkinliğine sahip olmalı X
2

Sanayi kuruluşları ile gerçek sorunların çözümüne ilişkin proje çalışmalarıve sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer alarak, çalışma alanını iyi tanımalı, proje yönetimi ve takım çalışması konusundaki deneyimi sayesinde uygulamada karşılaşılabilecek problemleri teşhis edebilmeli ve bunlara çözüm bulabilmeli     

X
3 Aldığı disiplinlerarası eğitim sayesinde, akademik ve profesyonel hayatta karşılaşabileceği problemlere lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde var olan kısıtları göz önüne alarak, amaçlar doğrultusunda yaratıcı çözümler getirebilmeli X
4 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli; X
5 Sektör ile ilgili mesleki kuruluşlar ve pazardaki lider firmaların yer aldığı iletişim ağları içerisinde yer almalı ve bilgi, düşünce ve tecrübeleri paylaşabilmeli X
6 Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri alanlarında kullanılan güncel ve yaygın bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeli, mevcut yazılımların güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmeli X
7 Bulunacakları pozisyonda dahil oldukları grup iletişiminden kaynaklanabilecek sorunları proaktif kararlar vererek önleyebilmeli X
8 Süreçlerdeki belirsizlikleri ve beklenmedik sorunları esnek, etkin ve hızlı çözümlerle yönetebilmeli; önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilmeli X
9 Departmanlar ve tedarik zinciri üyesi firmalar arasındaki koordinasyon mekanizmalarını anlamak ve entegrasyon süreçlerinde rol üstlenebilecek yetkinliklere sahip olmalı X
10 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analize edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
11 Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanlarında kullanabilmeli X
12 Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmeli X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest