BA 250 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yönetim Bilimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BA 250
Güz
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu derste, pazarlama, üretim ve finans gibi çeşitli alanlarda karşılaşılan işletme problemlerinin matematiksel olarak modellenmesi ve çeşitli kantitatif karar verme teknikleri kullanılarak bu modellerin çözümü ve yorumlanmasının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • matematiksel modellemeye ilişkin temel kavram ve teknikleri tanımlayabilecek.
  • Pazarlama, finans ve üretim alanlarındaki çeşitli işletme problemlerini formüle edebilecek
  • İşletme problemlerini çözmede doğrusal ve tamsayı programlama modellerini uygulayabilecek
  • “QM for Windows” isimli bilgisayar programının, doğrusal programlama modellerine ilişkin ürettiği çözümleri yorumlayabilecek.
  • Belirlilik ve belirsizlik altında çeşitli karar problemlerini analiz edebilecek.
  • İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen her türlü akademik çalışmanın ‘Akademik Dürüstlük ve Etik Kurallar’ çerçevesinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Detaylı bilgi için: http://isl.ieu.edu.tr/tr/akademik-durustluk
Tanımı Bu derste özellikle işletme problemlerin matematiksel olarak modellenmesi (Doğrusal programlama ve tamsayılı programlama) ve değişik uygulama alanlarından örneklerle verilerek çözümler geliştirilmesi üzerinde durulacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Modellemeye Giriş Introduction to Management Science. Bernard W. Taylor III, 12th Edition, Prentice Hall, New Jersey.
2 Doğrusal Programlama ile Modelleme Introduction to Management Science. Bernard W. Taylor III, 12th Edition, Prentice Hall, New Jersey.
3 Doğrusal Programlama Model Çözümleri Introduction to Management Science. Bernard W. Taylor III, 12th Edition, Prentice Hall, New Jersey.
4 Doğrusal Programlama Örnek Model Çözümleri Introduction to Management Science. Bernard W. Taylor III, 12th Edition, Prentice Hall, New Jersey.
5 Doğrusal Programlama Örnek Model Çözümleri Introduction to Management Science. Bernard W. Taylor III, 12th Edition, Prentice Hall, New Jersey.
6 ARA SINAV 1
7 Tamsayı Programlama Introduction to Management Science. Bernard W. Taylor III, 12th Edition, Prentice Hall, New Jersey.
8 Doğrusal Programlama Ulaştırma Modelleri Introduction to Management Science. Bernard W. Taylor III, 12th Edition, Prentice Hall, New Jersey.
9 En Kısa Yol, En Küçük Kapsar Ağaç, En Büyük Akım Modelleri Introduction to Management Science. Bernard W. Taylor III, 12th Edition, Prentice Hall, New Jersey.
10 ARA SINAV 2
11 CPM/PERT ile Projeleri Yönetme Introduction to Management Science. Bernard W. Taylor III, 12th Edition, Prentice Hall, New Jersey.
12 CPM/PERT ile Projeleri Yönetme Introduction to Management Science. Bernard W. Taylor III, 12th Edition, Prentice Hall, New Jersey.
13 Karar Verme Modelleri Introduction to Management Science. Bernard W. Taylor III, Eleventh Edition, Prentice Hall, New Jersey.
14 Dönem tekrarı
15 Dönem tekrarı
16 Dönem tekrarı

 

Dersin Kitabı Introduction to Management Science. Bernard W. Taylor III, 12th Edition, Prentice Hall, New Jersey. Yukarıda belirtilen kitap bölümleri ve PowerPoint sunumlar.
Diğer Kaynaklar Operations Research Applications and Algorithms, Wayne L. Winston, Fourth Edition, Thomson Books.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
60
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
10
Final / Sözlü Sınav
1
22
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Lojistik ve tedarik zinciri alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde, karmaşık sorunları analiz edebilmeli ve farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bir bakış açısı getirebilmeli ve iyileştirilebilecek konuları fark edebilmeli böylece yenilikçi süreçler ile fırsatlar yaratabilme yetkinliğine sahip olmalı X
2

Sanayi kuruluşları ile gerçek sorunların çözümüne ilişkin proje çalışmalarıve sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer alarak, çalışma alanını iyi tanımalı, proje yönetimi ve takım çalışması konusundaki deneyimi sayesinde uygulamada karşılaşılabilecek problemleri teşhis edebilmeli ve bunlara çözüm bulabilmeli     

X
3 Aldığı disiplinlerarası eğitim sayesinde, akademik ve profesyonel hayatta karşılaşabileceği problemlere lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde var olan kısıtları göz önüne alarak, amaçlar doğrultusunda yaratıcı çözümler getirebilmeli X
4 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli; X
5 Sektör ile ilgili mesleki kuruluşlar ve pazardaki lider firmaların yer aldığı iletişim ağları içerisinde yer almalı ve bilgi, düşünce ve tecrübeleri paylaşabilmeli
6 Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri alanlarında kullanılan güncel ve yaygın bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeli, mevcut yazılımların güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmeli
7 Bulunacakları pozisyonda dahil oldukları grup iletişiminden kaynaklanabilecek sorunları proaktif kararlar vererek önleyebilmeli X
8 Süreçlerdeki belirsizlikleri ve beklenmedik sorunları esnek, etkin ve hızlı çözümlerle yönetebilmeli; önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilmeli
9 Departmanlar ve tedarik zinciri üyesi firmalar arasındaki koordinasyon mekanizmalarını anlamak ve entegrasyon süreçlerinde rol üstlenebilecek yetkinliklere sahip olmalı
10 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analize edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
11 Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanlarında kullanabilmeli X
12 Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmeli X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest