LOG 464 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tedarik Zinciri ve Lojistik Bilgi Sistemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LOG 464
Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı ERP sistemleri üzerinde odaklanarak, tedarik zinciri bilgi sistemleri hakkında bilgi vermektir. Bu ders, işletme genelini kapsayan bilgi teknolojileri sistemlerine odaklanması dışında ayrıca tedarik zincirleri ve genel olarak lojistik operasyonlarında kullanılan bilgi sistemlerini de içermektedir. Tedarik zincirlerinde yönetimle ilgili yönler de gözden geçirilmiştir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • yapılandırılmış veriyi analiz edebilecektir
  • yapılandırılmış verinin veritabanlarındaki kullanımını değerlendirebilecektir,
  • tedarik zinciri bilgi sistemlerini değerlendirebilecektir,
  • ERP sistemlerinin önemini değerlendirebilecektir,
  • ERP araçları ile ana lojistik süreçlerini analiz edebilecektir,
  • lojistik süreçleri yönetme yeteneklerini gösterebilecektir.
  • ERP sistemlerindeki problemleri tanımlayabilecek ve gerekli önlemleri alabilecektir.
Tanımı Bu ders, lojistik, mühendislik, bilgi teknolojileri, insan kaynakları veya bugünün profesyonel yaşamındaki diğer branşlarda çalışacak tüm öğrenciler için bir temel teşkil etmektedir ve bu öğrencilerin; yönetimde tedarik zinciri bilgi sistemlerinin nasıl uygulandığı, örgütsel ihtiyaçların ERP sistemi ihtiyaçları ile nasıl eşleştiği, tedarik zinciri yönetiminin bilgi teknolojileri ile nasıl bütünleştirildiği, iş stratejilerinin, ERP sistem stratejileri ile nasıl başa çıktığı, risklerin nasıl analiz, minimize ve idare edildiği, bilgi teknolojileri veya bilgilendirme süreçlerinin iş süreçleriyle nasıl uyum sağladığı, profesyonellerin bilgi sistemlerinin tüm yönleriyle nasıl karşı karşıya geleceklerini ve nasıl başa çıkmaları gerektiğini bilmelidirler.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Temel Terimler ve Kavramlar SAP Ders Materyali
2 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi için Temel Bilgi Sistemi (IS) Kavramı SAP Ders Materyali
3 Bilgi Sistemi için Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde İç ve Dış Süreçler SAP Ders Materyali
4 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde ERP(Kurumsal Kaynak Planlaması) Araçlarının Rolü SAP Ders Materyali
5 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Veritabanının Önemi ve ERP’de Veritabanı Oluşturma SAP Ders Materyali
6 ERP’nin Riskleri ve Faydaları SAP Ders Materyali
7 ERP için Önemli Başarı Faktörleri SAP Ders Materyali
8 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Kapsamında ERP modülleri SAP Ders Materyali
9 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Kapsamında ERP modülleri SAP Ders Materyali
10 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Kapsamında ERP modülleri SAP Ders Materyali
11 Kurumsal Kaynak Planlaması Desteği ile Tedarik Zinciri Süreçlerinin İç ve Dış Yönetimi SAP Ders Materyali
12 Kurumsal Kaynak Planlaması Desteği ile Tedarik Zinciri Süreçlerinin İç ve Dış Yönetimi SAP Ders Materyali
13 IS ve ERP’nin Geleceği SAP Ders Materyali
14 ERP’de İş Ortamı Kurulumunda Temel Süreçleri Uygulama SAP Ders Materyali
15 ERP’de İş Ortamı Kurulumunda Temel Süreçleri Uygulama SAP Ders Materyali
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Ders notları
Diğer Kaynaklar • Management Information Systems Managing the Digital Firm. Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon. Eleventh Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2009. • Information Systems in Logistics and Transportation. B. Tilanus, Permagon, 1997. Management Information Systems. R. McLeod and G.P. Schell, Prentice Hall, New Jersey, 2007. Using MIS. David Kroenke, Prentice Hall, New Jersey, 2007.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
3
45
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
3
35
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
275

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Lojistik ve tedarik zinciri alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde, karmaşık sorunları analiz edebilmeli ve farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bir bakış açısı getirebilmeli ve iyileştirilebilecek konuları fark edebilmeli böylece yenilikçi süreçler ile fırsatlar yaratabilme yetkinliğine sahip olmalı X
2

Sanayi kuruluşları ile gerçek sorunların çözümüne ilişkin proje çalışmalarıve sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer alarak, çalışma alanını iyi tanımalı, proje yönetimi ve takım çalışması konusundaki deneyimi sayesinde uygulamada karşılaşılabilecek problemleri teşhis edebilmeli ve bunlara çözüm bulabilmeli     

3 Aldığı disiplinlerarası eğitim sayesinde, akademik ve profesyonel hayatta karşılaşabileceği problemlere lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde var olan kısıtları göz önüne alarak, amaçlar doğrultusunda yaratıcı çözümler getirebilmeli X
4 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli; X
5 Sektör ile ilgili mesleki kuruluşlar ve pazardaki lider firmaların yer aldığı iletişim ağları içerisinde yer almalı ve bilgi, düşünce ve tecrübeleri paylaşabilmeli X
6 Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri alanlarında kullanılan güncel ve yaygın bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeli, mevcut yazılımların güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmeli X
7 Bulunacakları pozisyonda dahil oldukları grup iletişiminden kaynaklanabilecek sorunları proaktif kararlar vererek önleyebilmeli X
8 Süreçlerdeki belirsizlikleri ve beklenmedik sorunları esnek, etkin ve hızlı çözümlerle yönetebilmeli; önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilmeli X
9 Departmanlar ve tedarik zinciri üyesi firmalar arasındaki koordinasyon mekanizmalarını anlamak ve entegrasyon süreçlerinde rol üstlenebilecek yetkinliklere sahip olmalı X
10 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analize edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
11 Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanlarında kullanabilmeli X
12 Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmeli X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest