LOG 460 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yönlendirilmiş Araştırma
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LOG 460
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi konularında araştırma tasarımı ve yöntemlerinin öğrencilere tanıtılması.
Her öğrencinin bir araştırma çalışması yürütmesinin sağlanması.
Her bir öğrencinin kendilerine verilen konu hakkında, deneysel bir araştırma makalesi yazmasının sağlanması
Değişik araştırma yöntemlerinin tanıtılması
Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin öğretilmesi
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Akademik seviyede eğitim görmek için gerekli temele sahip olacaktır.
  • Farklı araştırma yöntemleri konusunda ana bilgileri açıklayabilecektir.
  • Bir araştırma önerisinin neler gerektirdiği belirtebilecektir.
  • Nicel ve nitel veri analizi konusunda yorum yapabilecektir.
  • Araştırma önerilerinin ve araştırma çıktılarının (makaleler, tezler, vs.) kalitesini değerlendirebilecektir.
Tanımı Bu dersin amacı, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi konularında araştırma dizaynı ve yöntemlerinin öğrencilere tanıtılmasıdır. Bunun başarılması, her bir öğrencinin bir araştırma çalışması yürütmesini ve bu konu ile ilgili deneysel bir araştırma makalesi yazmasını sağlayacaktır. Fakülte üyesinin yönlendirmesi ile öğrenciler akademik seviyede eğitim görmek için gerekli temel oluşturulmuş olacaktır. Dersin sonunda öğrenciler,farklı araştırma yöntemleri konusunda ana bilgiye, bir araştırma önerisi neler gerektğinin bilgisine sahip olacakları gibi aynı zamanda da nicel ve nitel araştırma very analizi konusunda deneyim kazanmış olacakları için araştırma önerilerinin ve diğer araştırma çıktılarının (makaleler, tezler, vs.) kalitesini değerlendirebilme yetisini edinmiş olacaklardır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders İçeriğine Genel Bir Bakış Creswell, John W.Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches (2009)(Chp. 1)
2 Araştırma konusu ve araştırma sorularının belirlenmesi Miscallenous Articles.
3 Literatür taraması nasıl yapılır? Kaynak gösterme, etik sorunlar,referans verme Creswell, John W.Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches (2009)(Chp. 1 cont’d)
4 Yazım stratejileri, teori kullanımı Creswell, John W.Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches (2009)(Chp. 3)
5 Literatür taraması sunumları
6 Araştırma tasarımına giriş, araştırma önerisi nasıl yazılır? Creswell, John W.Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches (2009)(Chp. 45)
7 Araştırma önerisi sunumları
8 Araştırma tasarımlarının tartışılması Creswell, John W.Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches (2009)(Chp. 7)
9 Araştırma tasarımlarının tartışılması Creswell, John W.Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches (2009)(Chp. 9)
10 Araştırma tasarımı sunumları
11 Veri analizi tartışılması Creswell, John W.Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches (2009)(Chp. 9)
12 Veri analizi tartışılması Creswell, John W.Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches (2009)(Chp. 9)
13 Veri analizi tartışılması Creswell, John W.Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches (2009)(Chp. 10)
14 Araştırmanın raporlanması ve son sunum
15 - -
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Ödevler ve sınıf içi tartışmaları, derste verilen akademik makaleler ve diğer ödevlerin yanı sıra bu makalelerin sınıfta tartışılmasından oluşmaktadır. Her haftanın ödevi, son teslim tarihinden en az bir hafta once verilecektir.
Diğer Kaynaklar Additional Reference Booksİlave Danışma KaynaklarıBallou R. H. "Business Logistics/Supply Chain Management ", Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 5th Edition, 2004, ISBN 0131230107             S. Chopra – P. Meindl: Supply Chain Management, Strategy, Planning and Operation, Pearson Education Inc., 2004Coyle, Bardi, and Langley Jr., The Management of Business Logistics, SouthWestern/Thomson Learning ISBN 0324007515Fredendall, Lawrence D.: Basics of supply chain management. Boca Raton: St. Lucie Press; 2001. ISBN: 1574441205.Hugos, Michael. Essentials of supply chain management. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons; 2003. ISBN: 0471235172.Mentzer, John T. Supply chain management. Thousand Oaks, Sage Publications; 2001. ISBN: 0761921117   Web Sitesİnternet Sitesi Academic JournalsAkademik dergiler

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
14
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
-
-
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
45
Proje
1
50
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
-
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
-
-
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
12
Proje
1
87
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
-
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
171

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Lojistik ve tedarik zinciri alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde, karmaşık sorunları analiz edebilmeli ve farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bir bakış açısı getirebilmeli ve iyileştirilebilecek konuları fark edebilmeli böylece yenilikçi süreçler ile fırsatlar yaratabilme yetkinliğine sahip olmalı X
2

Sanayi kuruluşları ile gerçek sorunların çözümüne ilişkin proje çalışmalarıve sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer alarak, çalışma alanını iyi tanımalı, proje yönetimi ve takım çalışması konusundaki deneyimi sayesinde uygulamada karşılaşılabilecek problemleri teşhis edebilmeli ve bunlara çözüm bulabilmeli     

X
3 Aldığı disiplinlerarası eğitim sayesinde, akademik ve profesyonel hayatta karşılaşabileceği problemlere lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde var olan kısıtları göz önüne alarak, amaçlar doğrultusunda yaratıcı çözümler getirebilmeli X
4 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli; X
5 Sektör ile ilgili mesleki kuruluşlar ve pazardaki lider firmaların yer aldığı iletişim ağları içerisinde yer almalı ve bilgi, düşünce ve tecrübeleri paylaşabilmeli X
6 Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri alanlarında kullanılan güncel ve yaygın bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeli, mevcut yazılımların güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmeli X
7 Bulunacakları pozisyonda dahil oldukları grup iletişiminden kaynaklanabilecek sorunları proaktif kararlar vererek önleyebilmeli X
8 Süreçlerdeki belirsizlikleri ve beklenmedik sorunları esnek, etkin ve hızlı çözümlerle yönetebilmeli; önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilmeli X
9 Departmanlar ve tedarik zinciri üyesi firmalar arasındaki koordinasyon mekanizmalarını anlamak ve entegrasyon süreçlerinde rol üstlenebilecek yetkinliklere sahip olmalı X
10 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analize edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
11 Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanlarında kullanabilmeli X
12 Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmeli X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest