LOG 425 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tehlikeli Madde Lojistiği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LOG 425
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı, tehlikeli maddelerin kimyası ile ilgili temel bilgiler, taşınması esnasındaki güvenli elleçleme konuları ve çevresel kuralları öğretmektir. Ders içeriği tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili güvenlik yasalarında geçen gereklilikleri, tehlikeli maddelerin paketlenmesi ve işaretlenme kurallarının tanımlanması amaçları düşünülerek düzenlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin kurallara uygun taşıma belgeleri ile ilgili temel konular ve farklı taşımacılık modlarında tehlikeli madde taşımacılığı kurallarına hakim olması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tehlikeli maddeleri tanımlayarak, kimyasına göre tehlikeli maddeleri sınıflandırabilecektir.
  • Tehlikeli madde sınıflarına göre uygun belgeleri tanımlayabilecektir.
  • Tehlikeli maddelerin paketleme ve işaretlemelerini anlayabilecektir.
  • Acil durumlarda tehlikeli maddelerin elleçlemesi konusunda yapılabilecekleri öğrenecektir.
  • Tehlikeli maddelerin bertaraf yöntemleri konusunda bilgi sahibi olacaktır.
Tanımı Bu ders tehlikeli maddelerin kimyası ve bu maddelerin güvenli elleçlenmesi ve taşınması ile ilgili temel bilgiler vermeyi hedeflemektedir. İşlenecek konular arasında tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili devletler tarafından geliştirilen düzenlemeler, tehlikeli maddelerin taşınması ve paketlenmesi, tehlikeli maddeleri imha etme yolları bulunmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Tehlikeli Maddelerin Tanımı/ UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations (Rev.18)
2 Tehlikeli Madde Kimyası Toksikoloji Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS, Rev.5) European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR 2015)
3 Uluslararası Ve Ulusal Yönetmelikler European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR 2015) US DOT 49 CFR
4 Tehlikeli Madde Dökümanları European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR 2015)
5 Uygun Paketleme ve İşaretleme Gereklilikleri Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS, Rev.5)
6 Elleçleme ve istifleme kuralları Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrası temizleme kuralları Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler İlgili okuma materyali
7 Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler İlgili okuma materyali
8 Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar Araçta bulundurulması gereken belgeler ve seyir kuralları İlgili okuma materyali
9 Ara Sınav
10 Taşıma modlarına göre tehlikeli madde taşımacılığı (Karayolu, Denizyolu, Havayolu, Demiryolu) IMDG-International Maritime Dangerous Goods (IMO) RID-Regulations concerning the international Carriage of Dangerous Goods by Rail DGR-International Air Transport Association (IATA)
11 Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar İlgili okuma materyali
12 Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR 2015)
13 Tehlikeli Madde Acil Durum Eylemleri / sızıntılara müdahale etme kuralları 2012 Emergency Response Guidebook (ERG2012)
14 Tehlikeli Madde Bertarafı / Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları Environmental and health & safety management, Nicholas P. Cheremisinoff, Madelyn Graffia (Ch 9).
15 Tehlikeli madde kaynaklı kaza nedenleri, çeşitleri ve kazaların raporlanması İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları İlgili okuma materyali
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi /

 

Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri ile ilgili ders notlari ve ilgi sunumlar
Diğer Kaynaklar Transportation of hazardous materials, Office of Technology Assessment, Washington DC: US Government Printing Office, July 1986. Environmental and health & safety management, Nicholas P. Cheremisinoff, Madelyn Graffia, William Andrew Inc., 1995,ISBN: 978-0-8155-1390-2. Transportation of hazardous materials: a guide to compliance, Nicholas P. Cheremisinoff, Noyes Pub., 1994. ISBN 081551350X, 9780815513506. Emergency Response Guidebook, US Department of Transportation, Transport Canada, and the Secretariat of Communications and Transportation of Mexico (SCT), 2012. http://phmsa.dot.gov/ http://www.unece.org/trans/danger/danger.html

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
7
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
21
    Toplam
165

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Lojistik ve tedarik zinciri alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde, karmaşık sorunları analiz edebilmeli ve farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bir bakış açısı getirebilmeli ve iyileştirilebilecek konuları fark edebilmeli böylece yenilikçi süreçler ile fırsatlar yaratabilme yetkinliğine sahip olmalı X
2

Sanayi kuruluşları ile gerçek sorunların çözümüne ilişkin proje çalışmalarıve sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer alarak, çalışma alanını iyi tanımalı, proje yönetimi ve takım çalışması konusundaki deneyimi sayesinde uygulamada karşılaşılabilecek problemleri teşhis edebilmeli ve bunlara çözüm bulabilmeli     

X
3 Aldığı disiplinlerarası eğitim sayesinde, akademik ve profesyonel hayatta karşılaşabileceği problemlere lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde var olan kısıtları göz önüne alarak, amaçlar doğrultusunda yaratıcı çözümler getirebilmeli X
4 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli; X
5 Sektör ile ilgili mesleki kuruluşlar ve pazardaki lider firmaların yer aldığı iletişim ağları içerisinde yer almalı ve bilgi, düşünce ve tecrübeleri paylaşabilmeli X
6 Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri alanlarında kullanılan güncel ve yaygın bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeli, mevcut yazılımların güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmeli X
7 Bulunacakları pozisyonda dahil oldukları grup iletişiminden kaynaklanabilecek sorunları proaktif kararlar vererek önleyebilmeli X
8 Süreçlerdeki belirsizlikleri ve beklenmedik sorunları esnek, etkin ve hızlı çözümlerle yönetebilmeli; önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilmeli X
9 Departmanlar ve tedarik zinciri üyesi firmalar arasındaki koordinasyon mekanizmalarını anlamak ve entegrasyon süreçlerinde rol üstlenebilecek yetkinliklere sahip olmalı X
10 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analize edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
11 Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanlarında kullanabilmeli X
12 Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmeli X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest