LOG 422 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Gemi Acenteliği ve Yük Aracılığı İş Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LOG 422
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, öğrencilere gemi acenteliği ve forwarderlik mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve tutumların kazandırılmasıdır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gemi acenteliği ve forwarderlik kavram ve terimlerini açıklayabilecektir.
  • Lojistik ve deniz taşımacılığı hizmet dağıtım kanalı üyesi olarak gemi acenteleri ve forwarderlerin rolü ve fonksiyonlarını açıklayabilecektir.
  • Gemi acenteliği ve forwarderlik ilişki ve iletişim becerilerini gösterebilecektir.
  • Gemi acenteliği ve forwarderlik işlemleri planlayabilecektir.
  • Gemi acenteliği ve forwarderlik işlemlerinde dokümantasyon hakkında bilgi ve beceri sahibi olacaktır.
  • Gemi acenteleri ve forwarderlerin hukuksal boyutları ve sorumluluklarını açıklayabilecektir.
  • Gemi acenteliği ve forwarderlik hizmetlerinin yönetimi ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olacaktır.
Tanımı Bu derste temel olarak lojistik ve deniz ulaştırması sektöründe aracı işletmeler olarak gemi acenteleri ve forwarder işletmelerinin fonksiyonları, rolleri, işlemleri ve hizmetleri incelenecektir. Gemi acente ve forwarder işletmelerinin görev ve sorumlulukları örnek olay incelemeleri ile ele alınıp, uygulamalı olarak analiz edilecektir

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Lojistik ve deniz taşımacılığında aracılar, rolleri ve fonksiyonları Sunum
2 Gemi acenteliği ve forwarder işletmeciliğine giriş. Gemi acenteliği ve forwarderlik temel kavramları ve terimleri Sunum
3 Tramp ve liner deniz taşımacılığında gemi acentelik türleri. Gemi acentelerinin temel fonksiyonları ve hizmetleri
4 Gemi acentesi ve müvekkil arasındaki ilişki, gemi acentesi ve resmi otoriteler, üçüncü taraflar arasındaki ilişkiler Malcolm Latarche (1998). Port Agency. Witherby & Co Ltd. 617, 1952
5 Liman acenteliği ve liner acentelik işlemleri: Gemi acenteliğinde pazarlama, satış, fiyatlandırma, rezervasyon ve operasyonel işlemler ve hizmetler Malcolm Latarche (1998). Port Agency. Witherby & Co Ltd. 5567
6 Gemi acentelik sözleşmelerinin türleri ve özellikleri. Müvekkil ve gemi acentelerin görevleri ve sorumlulukları FONASBA, Ship Agency Agreements Kenneth T. Schiels (2000). Ship Agency, Fairplay Publication, 6075.
7 Gemi acenteliğinde dokümantasyon sistemi ve hizmetleri Malcolm Latarche (1998). Port Agency. Witherby & Co Ltd. 617
8 Gemi acentelik işlemleri üzerine vaka analizleri ITIC, Claims Review, Ship Agency Claims
9 Ara sınav
10 Küresel ticaret, lojistik ve taşımacılıkta freight forwarder işletmelerinin rolleri, fonksiyonları ve hizmetleri Sunum
11 Freight forwarderlik dokümanları Peter Jones (1993). Legal Handbook on Forwarding” FIATA
12 Freight forwarder ve ilgili taraflar ile ilişkiler. Taşıtanların forwarder seçim kriterleri Sunum
13 Freight forwarderlerin hukuksal boyutları. Forwarderlik işlemleri üzerine vaka analizleri Jan Ramberg (1993). The Law of Freight Forwarding, FIATAITIC, Claims Review, Forwarding Claims
14 Gemi acenteliği ve forwarder işletmelerinde yönetim Sunum
15 Dönem ödevi sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Malcolm Latarche (1998). Port Agency. Witherby & Co Ltd.Peter Jones (1993). Legal Handbook on Forwarding” FIATA
Diğer Kaynaklar Kenneth T. Schiels (2000). Ship Agency, Fairplay Publications.Jan Ramberg (1993). The Law of Freight Forwarding, FIATAITIC, Claims Review on Ship agency and Freight forwarding

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
6
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
18
    Toplam
138

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Lojistik ve tedarik zinciri alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde, karmaşık sorunları analiz edebilmeli ve farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bir bakış açısı getirebilmeli ve iyileştirilebilecek konuları fark edebilmeli böylece yenilikçi süreçler ile fırsatlar yaratabilme yetkinliğine sahip olmalı X
2

Sanayi kuruluşları ile gerçek sorunların çözümüne ilişkin proje çalışmalarıve sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer alarak, çalışma alanını iyi tanımalı, proje yönetimi ve takım çalışması konusundaki deneyimi sayesinde uygulamada karşılaşılabilecek problemleri teşhis edebilmeli ve bunlara çözüm bulabilmeli     

X
3 Aldığı disiplinlerarası eğitim sayesinde, akademik ve profesyonel hayatta karşılaşabileceği problemlere lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde var olan kısıtları göz önüne alarak, amaçlar doğrultusunda yaratıcı çözümler getirebilmeli X
4 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli; X
5 Sektör ile ilgili mesleki kuruluşlar ve pazardaki lider firmaların yer aldığı iletişim ağları içerisinde yer almalı ve bilgi, düşünce ve tecrübeleri paylaşabilmeli X
6 Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri alanlarında kullanılan güncel ve yaygın bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeli, mevcut yazılımların güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmeli X
7 Bulunacakları pozisyonda dahil oldukları grup iletişiminden kaynaklanabilecek sorunları proaktif kararlar vererek önleyebilmeli X
8 Süreçlerdeki belirsizlikleri ve beklenmedik sorunları esnek, etkin ve hızlı çözümlerle yönetebilmeli; önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilmeli X
9 Departmanlar ve tedarik zinciri üyesi firmalar arasındaki koordinasyon mekanizmalarını anlamak ve entegrasyon süreçlerinde rol üstlenebilecek yetkinliklere sahip olmalı X
10 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analize edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
11 Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanlarında kullanabilmeli X
12 Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmeli X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest