LOG 416 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Karayolu Yük Taşımacılığı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LOG 416
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere uluslararası karayolu eşya taşımacılığı konusunda geniş kapsamlı bilgi aktarmaktır. Bu bilgilerin teorik kısımları, genel olarak uluslararası karayolu eşya taşımacılığının tanımlanmasını, küreselleşen ticaret açısından önemini, ilgili uluslararası kuruluşları ve konvansiyonları, AB ve Türkiye’nin karayolu eşya taşımacılığı sektörlerini, tahsis edilen geçiş ve UBAK belgelerini içermektedir. Ayrıca, uygulamalı ders saatlerinde bölgede uluslararası karayolu eşya taşımacılığı yapan firmaların kullandıkları TIR takip sistemleri incelenecek, UND TIR Parkı ziyaret edilerek, buradaki işlemler takip edilecek, çoklu ulaştırma modları kapsamında Çeşme Limanı gezilecektir. Uygulamalı ders kapsamında TIR karnesi, CMR, gümrük beyannamesi, sürücü vize başvurusu gibi örnek evraklar hazırlanacaktır. Dolayısıyla bu ders, öğrencilerin ağırlıklı olarak uluslararası karayolu eşya taşımacılığı sektöründe uygulamalı tecrübeler edinmelerini amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası karayolu eşya taşımacılığı sektörünün gerçek işleyişi hakkında daha fazla bilgi edinerek, mezuniyet sonrası iş hayatına daha etkin bir biçimde hazır olacaklardır.
  • Mezuniyet sonrası iş hayatına daha etkin bir biçimde hazır olacaklardır.
  • Bu alana ait operasyon evraklarını hazırlayabileceklerdir.
  • Karayolu eşya taşımacılığında kullanılan yazılımlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
  • TIR Parklarının çalışma sistemini öğreneceklerdir.
Tanımı Bu derste, teorik bilgiler ışığında iş ortamındaki uluslararası karayolu eşya taşıyıcısının gerçekleştirdiği süreçler ele alınacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş (Taşımacılık, kara taşımacılığı, uluslararası karayolu yük taşımacılığı hakkında genel bilgi) İlgili okuma materyali
2 Uluslararası Yük Taşımacılığında İlgili Taraflar İlgili okuma materyali
3 Uluslararası Kurumlar İlgili okuma materyali
4 Uluslararası Yük Taşımacılığı Ekipmanları İlgili okuma materyali
5 Uluslararası Yük Taşımacılığında Dökümantasyon İlgili okuma materyali
6 Uluslararası Yük Taşımacılığında Dökümantasyon - Devam İlgili okuma materyali
7 RO-RO Limanları ve Kara Taşımacılığı İlgili okuma materyali
8 Karayolu Yük Taşımacılığında Uluslararası Rotalar İlgili okuma materyali
9 RO-RO Limanları, Rotalar, Dökümanlar, Ekipmanlar - SINIF ÇALIŞMASI Uygulamalı
10 Uluslaarası Karayolu Yük Taşımacılığı / RO-RO Limanları, Rotalar, Dökümanlar, Ekipmanlar, Taraflar Ara Sınav
11 Intermodalite İlgili okuma materyali
12 Uluslararası Karayolu Yük Taşımacılığında Bilgi Sistemleri İlgili okuma materyali
13 Sürdürülebilir Karayolu Yük Taşımacılığı İlgili okuma materyali
14 Uluslararası Karayolu Yük Taşımacılığı - Genel Bakış İlgili okuma materyali
15 Final Sınavı
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Öğretim görevlisinin ders notları
Diğer Kaynaklar İlgili basılı yayınlar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
123

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Lojistik ve tedarik zinciri alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde, karmaşık sorunları analiz edebilmeli ve farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bir bakış açısı getirebilmeli ve iyileştirilebilecek konuları fark edebilmeli böylece yenilikçi süreçler ile fırsatlar yaratabilme yetkinliğine sahip olmalı X
2

Sanayi kuruluşları ile gerçek sorunların çözümüne ilişkin proje çalışmalarıve sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer alarak, çalışma alanını iyi tanımalı, proje yönetimi ve takım çalışması konusundaki deneyimi sayesinde uygulamada karşılaşılabilecek problemleri teşhis edebilmeli ve bunlara çözüm bulabilmeli     

X
3 Aldığı disiplinlerarası eğitim sayesinde, akademik ve profesyonel hayatta karşılaşabileceği problemlere lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde var olan kısıtları göz önüne alarak, amaçlar doğrultusunda yaratıcı çözümler getirebilmeli
4 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli; X
5 Sektör ile ilgili mesleki kuruluşlar ve pazardaki lider firmaların yer aldığı iletişim ağları içerisinde yer almalı ve bilgi, düşünce ve tecrübeleri paylaşabilmeli X
6 Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri alanlarında kullanılan güncel ve yaygın bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeli, mevcut yazılımların güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmeli X
7 Bulunacakları pozisyonda dahil oldukları grup iletişiminden kaynaklanabilecek sorunları proaktif kararlar vererek önleyebilmeli X
8 Süreçlerdeki belirsizlikleri ve beklenmedik sorunları esnek, etkin ve hızlı çözümlerle yönetebilmeli; önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilmeli X
9 Departmanlar ve tedarik zinciri üyesi firmalar arasındaki koordinasyon mekanizmalarını anlamak ve entegrasyon süreçlerinde rol üstlenebilecek yetkinliklere sahip olmalı X
10 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analize edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
11 Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanlarında kullanabilmeli X
12 Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmeli X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest