LOG 314 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Pazarlama Kanalları ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LOG 314
Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin ana amacı dağıtım kanalı yönetimi temelinde tedarik zinciri yönetimi dinamiklerinin ve ilişkilerinin anlaşılmasını sağlamaktır. Bu ders ile dağıtım kanalı problemlerini tanımlamak ve bunların çözümünde etkili olabilecek pazarlama stratejilerinin kavranması, ideal dağıtım kanalı tasarımı ve yönetimi hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dağıtım kanalları yönetimi, pazarlama kanalları yönetimi ve tedarik zinciri yönetimi kavramlarını tanımlayabilecektir.
  • Dağıtım kanalı yönetiminde rol oynayan dinamikleri tanımlayabilecektir
  • Dağıtım kanalları yönetimi, pazarlama kanalları yönetimi ve tedarik zinciri yönetimi kavramlarını tanımlayabilecektir.
  • Kanal üyeleri arasındaki ilişkileri açıklayabilecektir
  • Farklı değişkenlere bağlı olarak ideal dağıtım kanalı tasarımı gereklerini belirleyebilecektir.
Tanımı Bu ders dağıtım kanalları ve tedarik zinciri konusunda yönetimsel ve ekonomik içerir. Endüstriyel pazarlarda ilişki yönetimi; tedarik zinciri üyeleri arasında koordinasyon, işbirliği, çatışma ve güç ilişkileri bu dersin kapsamı dahilindedir. Ders kapsamında uygulama örnekleri, vaka çalışmalarından ve makalelerden yararlanılmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Terimlere Giriş İlgili kitap bölümü
2 Pazar Alanları Çeşitleri - B2B & B2C & C2C & C2B İlgili kitap bölümü
3 Pazarlama Kanalları , Fiziksel Dağıtım ve Tedarik Zinciri Yönetimi İlgili kitap bölümü
4 Pazarlama Kanalları ve Tedarik Zinciri Yönetimi için Segmentasyon & Tasarım İlgili kitap bölümü
5 Pazarlama Kanalları ve Tedarik Zinciri Yönetimi için Segmentasyon & Tasarım İlgili kitap bölümü
6 Kanal Gücü: Nasıl sahip olunur? Nasıl kullanılır? Nasıl elde tutulur? İlgili kitap bölümü
7 Anlaşmazlık Yönetimi ve Çözüm Stratejileri İlgili kitap bölümü
8 Dağıtım Kanallarında Bütünleşme Stratejileri ve Stratejik İttifaklar İlgili kitap bölümü
9 Perakendecilik, Toptancılık ve Acentelik verme İlgili kitap bölümü
10 Çoklu Kanal Yönetimi İlgili kitap bölümü
11 Dijital Pazarlama Kanalları ve Dijital Tedarik Zincirleri İlgili kitap bölümü
12 Ara Sınav
13 Proje Sunumları
14 Proje Sunumları
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Ders notları ve ders kitabı Anne T. Coughlan E. Anderson L.W. Stern, "Marketing Channels", 7e, Pearson Education, 2008, ISBN 0131275550.
Diğer Kaynaklar Ross, D. Frederick, "Distribution: planning and control: managing in the era of supply chain management", 2nd Ed., Boston: Kluwer Academic Publishers, ISBN 140207686x. • Taylor, David H., "Global cases in logistics and supply chain management", London: Thomson Learning, ISBN 1861523955. • Rushton A., Oxley J. and Croucher P, “Handbook of logistics and distribution management”, UK: The Institute of Logistics and Transport, ISBN 0 7494 3365. • Rabolt N., Judy M., “Concepts and Cases in Retail and Merchandise Management”, NY: Fairchild Books, ISBN: 978 1 56367 600 0. • Harvard Business Cases (http://hbsp.harvard.edu/product/cases)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
14
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
35
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
45
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
40
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
151

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Lojistik ve tedarik zinciri alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde, karmaşık sorunları analiz edebilmeli ve farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bir bakış açısı getirebilmeli ve iyileştirilebilecek konuları fark edebilmeli böylece yenilikçi süreçler ile fırsatlar yaratabilme yetkinliğine sahip olmalı X
2

Sanayi kuruluşları ile gerçek sorunların çözümüne ilişkin proje çalışmalarıve sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer alarak, çalışma alanını iyi tanımalı, proje yönetimi ve takım çalışması konusundaki deneyimi sayesinde uygulamada karşılaşılabilecek problemleri teşhis edebilmeli ve bunlara çözüm bulabilmeli     

X
3 Aldığı disiplinlerarası eğitim sayesinde, akademik ve profesyonel hayatta karşılaşabileceği problemlere lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde var olan kısıtları göz önüne alarak, amaçlar doğrultusunda yaratıcı çözümler getirebilmeli X
4 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli; X
5 Sektör ile ilgili mesleki kuruluşlar ve pazardaki lider firmaların yer aldığı iletişim ağları içerisinde yer almalı ve bilgi, düşünce ve tecrübeleri paylaşabilmeli X
6 Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri alanlarında kullanılan güncel ve yaygın bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeli, mevcut yazılımların güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmeli X
7 Bulunacakları pozisyonda dahil oldukları grup iletişiminden kaynaklanabilecek sorunları proaktif kararlar vererek önleyebilmeli X
8 Süreçlerdeki belirsizlikleri ve beklenmedik sorunları esnek, etkin ve hızlı çözümlerle yönetebilmeli; önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilmeli X
9 Departmanlar ve tedarik zinciri üyesi firmalar arasındaki koordinasyon mekanizmalarını anlamak ve entegrasyon süreçlerinde rol üstlenebilecek yetkinliklere sahip olmalı X
10 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analize edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
11 Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanlarında kullanabilmeli X
12 Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmeli X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest