LOG 308 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Taşımacılık Yönetimi ve Yasal Çerçeve
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LOG 308
Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı öğrencilere uluslararası kapsamında lojistik ve taşımacılık ile yasal çerçeve, taşımacılık konvansiyonları, sözleşmeleri ve dokümanları hakkında temel bilgilerin kazandırılmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası satış sözleşmeleri, uluslararası teslim şekilleri ve ödeme şekilleri ile taşımacılık türleri arasındaki ilişkileri tanımlayabilecektir.
  • Lojistik ve taşımacılık ile ilgili temel mevzuatı açıklayabilecektir.
  • Taşıma modları ile ilgili uluslararası konvansiyonların analiz edebilecektir.
  • Taşıma sözleşmeleri ve taşıma sözleşmelerindeki tarafların (taşıtan ve taşımacıların) sorumluluklarını açıklayabilecektir.
  • Forwarding dokümanlarını tanımlayıp düzenleyebilecektir.
  • Taşıma dokümanlarını anlayabilme ve düzenleyebilecektir
Tanımı Uluslararası mal satış sözleşmeleri, uluslararası teslim ve ödeme şekilleri. Lojistik ve taşımacılık ile ilgili düzenlemeler, taşımacılıkla ilgili konvansiyonlar, taşıma sözleşmeleri ve taşıma sözleşmelerinde tarafların sorumlulukları, taşıma türlerinde kullanılan dokümanlar

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası ticaret, uluslararası lojistik ve taşımacılık arasındaki ilişkiler Sunum
2 Uluslar arası Taşımacılığa ilişkin genel kavramlar, taşıma ilişkisi tarafları, taşımacılığa ilişkin terminoloji, taşımacılık odaklı sorunlar ve ulusal ve uluslar arası taşımacılık arasındaki farklılıklar Sunum
3 Uluslar arası ticarette satış sözleşmelerinin kurulması ve satış sözleşmelerinin özellikleri Sunum
4 Uluslar arası ticarette teslim şekilleri, özellikleri ve uluslar arası ulaştırma modları ile ilişkileri Sunum
5 Uluslar arası ticarette ödeme yöntemleri ve akreditif işlemleri Sunum
6 Uluslararası ticarette dokumanlar ve işlevleri Sunum
7 Arasınav -
8 Denizyolu taşımacılığının ve çoklu taşımacılığının hukuki niteliği Sunum
9 Konişmento ve kiralama sözleşmeleri Sunum
10 Karayolu taşımacılığının hukuki niteliği Sunum
11 Demiryolu taşımacılığının hukuki niteliği Sunum
12 Havayolu taşımacılığının hukuki niteliği Sunum
13 Proje Sunumları -
14 Proje Sunumları -
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı 1.SÖZER Bülent, Legal Environment of Business,Beta Basım A.Ş.,İstanbul,2001 - 2. Derste yapılan power point sunumlar
Diğer Kaynaklar 1.Kindred, Hugh M. and Brooks, M.R (2004), Multimodal Transport Rules, Kluwer Publishing. -2.David, Pierre (2008). International Logistics, Atomic Dog Publishing. - 3.Latrche, Malcolm (1998). Port Agency, London: Witterby & Co Ltd. 4.Jones, Peter (1993). Legal Handbook on Forwarding, FIATA 5.Richardson, John (2000), Combined Transport Documents. 6.Karan, Hakan (2006). Law on International Carriage of Goods, Ankara

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
11
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
30
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
154

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Lojistik ve tedarik zinciri alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde, karmaşık sorunları analiz edebilmeli ve farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bir bakış açısı getirebilmeli ve iyileştirilebilecek konuları fark edebilmeli böylece yenilikçi süreçler ile fırsatlar yaratabilme yetkinliğine sahip olmalı X
2

Sanayi kuruluşları ile gerçek sorunların çözümüne ilişkin proje çalışmalarıve sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer alarak, çalışma alanını iyi tanımalı, proje yönetimi ve takım çalışması konusundaki deneyimi sayesinde uygulamada karşılaşılabilecek problemleri teşhis edebilmeli ve bunlara çözüm bulabilmeli     

X
3 Aldığı disiplinlerarası eğitim sayesinde, akademik ve profesyonel hayatta karşılaşabileceği problemlere lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde var olan kısıtları göz önüne alarak, amaçlar doğrultusunda yaratıcı çözümler getirebilmeli X
4 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli; X
5 Sektör ile ilgili mesleki kuruluşlar ve pazardaki lider firmaların yer aldığı iletişim ağları içerisinde yer almalı ve bilgi, düşünce ve tecrübeleri paylaşabilmeli X
6 Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri alanlarında kullanılan güncel ve yaygın bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeli, mevcut yazılımların güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmeli X
7 Bulunacakları pozisyonda dahil oldukları grup iletişiminden kaynaklanabilecek sorunları proaktif kararlar vererek önleyebilmeli X
8 Süreçlerdeki belirsizlikleri ve beklenmedik sorunları esnek, etkin ve hızlı çözümlerle yönetebilmeli; önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilmeli X
9 Departmanlar ve tedarik zinciri üyesi firmalar arasındaki koordinasyon mekanizmalarını anlamak ve entegrasyon süreçlerinde rol üstlenebilecek yetkinliklere sahip olmalı X
10 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analize edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
11 Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanlarında kullanabilmeli X
12 Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmeli X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest