LOG 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Lojistik İlkeleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LOG 101
Güz
3
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Piyasa odaklı toplumda lojistiğin rolüne ilişkin bir anlayış geliştirmek.
Lojistiğin başlıca fonsiyonlarının incelenmesi.
Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin, önemli güncel konularına ve sorunlarına ilişkin kapsamlı bir analiz ve tartışma fırsatı sağlamak.
Lojistik yönetiminde, planlama ve kontrol süreçlerinin detaylarının incelenmesi.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Lojistik yönetiminin ilkelerini tanımlayabilecektir.
  • Lojistiğin ekonomi ve organizasyondaki yerini açıklayabilecektir.
  • Tedarik zinciri ve lojistik arasındaki kavram ayrımını açıklayabilecektir.
  • İlgili kavram ve terimleri kullanabilecektir.
  • Müşteri hizmetler, Lojistik Bilgi Sistemleri, stok yönetimi, ulaştırma, tedarik ve elleçlemeye ilişkin genel kavramları tanımlayabilecektir.
Tanımı Bu ders, lojistik hizmetlerinin ve tedarik zinciri faaliyetlerinin planlanması ve yönetimini incelemektedir. Fiziksel dağıtım ve lojistiğe giriş, lojistik sistemleri, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri, envanter yönetimi prensipleri, dağıtım merkezleri ve ambarlama, lojistik maliyet analizleri ve ödünleşim, bilgi teknolojileri ve elektronik lojistik üzerinde durulan başlıca konulardır. Bunun yanı sıra, derste taşımacılık, depo yönetimi, yük elleçleme ve satın alma konularına değinilecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Lojistik Yönetimi ve Lojistik Evrimi kavramı,Lojistiğin ekonomi ve organizasyondaki rolü
2 Denge Analizi ve Toplam Maliyet Anlayışı Logistics Management, David B. Grant,Pearson
3 Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramı Logistics Management, David B. Grant,Pearson
4 Lojistik Müşteri Hizmetleri Logistics Management, David B. Grant,Pearson
5 Sipariş Yönetimi ve Lojistik Bilgi Sistemleri Logistics Management, David B. Grant,Pearson
6 Ara Sınav 1
7 Envanter Yönetimi Logistics Management, David B. Grant,Pearson
8 Malzeme Yönetimi Logistics Management, David B. Grant,Pearson
9 Taşımacılık Logistics Management, David B. Grant,Pearson
10 Taşımacılık Logistics Management, David B. Grant,Pearson
11 Ara Sınav 2
12 Depolama Logistics Management, David B. Grant,Pearson
13 Malzeme Elleçleme ve Paketleme Logistics Management, David B. Grant,Pearson
14 Malzeme Elleçleme ve Paketleme Logistics Management, David B. Grant,Pearson
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Bireysel ödev ve sınıf tartışmaları; verilen vaka çalışmaları ve bilimsel makaleleri kapsadığı gibi, bu bireysel ödevlerin ders esnasında tartışılmasını da kapsamaktadır. Her bir ödevle ilgili detaylar en geç bir hafta öncesinden öğrenciye verilecektir.
Diğer Kaynaklar • Lambert M. Douglas, Stock R. James, Ellram M. Lisa, ‘Fundamentals of Logistics Management’, 1998, Irwin/McGrawHill Publishing. • R. H. Ballou: "Business Logistics/Supply Chain Management ", Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 5th Edition, 2004, ISBN 0131230107 • Coyle, Bardi, and Langley Jr., The Management of Business Logistics, SouthWestern/Thomson Learning ISBN 0324007515 • M. Christopher: Logistics and Supply Chain Management: Strategies for Reducing Cost and Improving Service, Prentice Hall; 1998, ISBN: 0273630490 • Fredendall, Lawrence D.: Basics of supply chain management. Boca Raton: St. Lucie Press; 2001. ISBN: 1574441205. • Hugos, Michael. Essentials of supply chain management. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons; 2003. ISBN: 0471235172. • Mentzer, John T. Supply chain management. Thousand Oaks, Sage Publications; 2001. ISBN: 076192111

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
9
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
-
Ödev
5
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
12
Final / Sözlü Sınav
1
16
    Toplam
131

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Lojistik ve tedarik zinciri alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde, karmaşık sorunları analiz edebilmeli ve farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bir bakış açısı getirebilmeli ve iyileştirilebilecek konuları fark edebilmeli böylece yenilikçi süreçler ile fırsatlar yaratabilme yetkinliğine sahip olmalı X
2

Sanayi kuruluşları ile gerçek sorunların çözümüne ilişkin proje çalışmalarıve sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer alarak, çalışma alanını iyi tanımalı, proje yönetimi ve takım çalışması konusundaki deneyimi sayesinde uygulamada karşılaşılabilecek problemleri teşhis edebilmeli ve bunlara çözüm bulabilmeli     

X
3 Aldığı disiplinlerarası eğitim sayesinde, akademik ve profesyonel hayatta karşılaşabileceği problemlere lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde var olan kısıtları göz önüne alarak, amaçlar doğrultusunda yaratıcı çözümler getirebilmeli X
4 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli; X
5 Sektör ile ilgili mesleki kuruluşlar ve pazardaki lider firmaların yer aldığı iletişim ağları içerisinde yer almalı ve bilgi, düşünce ve tecrübeleri paylaşabilmeli X
6 Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri alanlarında kullanılan güncel ve yaygın bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeli, mevcut yazılımların güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmeli X
7 Bulunacakları pozisyonda dahil oldukları grup iletişiminden kaynaklanabilecek sorunları proaktif kararlar vererek önleyebilmeli X
8 Süreçlerdeki belirsizlikleri ve beklenmedik sorunları esnek, etkin ve hızlı çözümlerle yönetebilmeli; önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilmeli X
9 Departmanlar ve tedarik zinciri üyesi firmalar arasındaki koordinasyon mekanizmalarını anlamak ve entegrasyon süreçlerinde rol üstlenebilecek yetkinliklere sahip olmalı X
10 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analize edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
11 Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanlarında kullanabilmeli X
12 Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmeli X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest