BA 221 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Finansal Muhasebe
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BA 221
Güz
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı bir işletmede bir dönem boyunca ortaya çıkan mali işlemlerin nasıl kayıt altına alınacağı ve finansal tablolara nasıl aktarılacağı ile ilgili temel muhasebe ilke ve kavramlarını tanıtmak ve muhasebe sürecinin nasıl işlediğini göstererek elde edilen muhasebe bilgisinin karar vericiler tarafından nasıl kullanıldığını ortaya koymaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel muhasebe kavramlarını açıklayabilecek
  • Varlık, borç, özkaynek, gider, ve kârı ayırt edebilecek
  • Muhasebe kaydını tutabilecek
  • Yevmiye defteri, defteri kebir, mizan, T-cetveli, düzeltme kaydı ve kapanış kaydı hazırlayabilecek
  • Stok maliyeti, amortisman ve basit değerleme işlemlerini yapabilecek
  • Finansal tablolar hazırlayabilecek
Tanımı Bu ders, öğrencilere finansal tablo kullanımını ve hazırlanmasını öğretme amacıyla tasarlanmış giriş düzeyinde bir muhasebe dersidir. Geleceğin yöneticileri olacak öğrencilerin, işletmelerin karar verme süreçlerinde neden muhasebe ilkelerine, usullerine ve finansal tablolara ihtiyaç duyulduğunu farketmeleri gerekmektedir. Bu amaçla, derste temel muhasebe ilkeleri ve finansal tablo hazırlamak ve analiz etmek için gerekli kayıt süreci ve araçlar ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Muhasebeye Giriş - Muhasebe çevresine genel bakış C.Şımga-Muğan and N.Hoşal-Akman (2012), Principles of Financial Accounting, 5th Edition, Mc Graw Hill, chapter 1, pp 1-20.
2 Finansal tablolar ve muhasebenin temel kavramları C.Şımga-Muğan and N.Hoşal-Akman (2012), Principles of Financial Accounting, 5th Edition, Mc Graw Hill, chapter 2, pp 25-50.
3 Finansal tablolar ve muhasebenin temel kavramları C.Şımga-Muğan and N.Hoşal-Akman (2012), Principles of Financial Accounting, 5th Edition, Mc Graw Hill, chapter 2, pp 25-65.
4 Muhasebe kayıtlarının tamamlanması – Bireysel finansal tabloların hazırlanması C.Şımga-Muğan and N.Hoşal-Akman (2012), Principles of Financial Accounting, 5th Edition, Mc Graw Hill, chapter 3, pp 77-107.
5 Muhasebe kayıtlarının tamamlanması – Bireysel finansal tabloların hazırlanması C.Şımga-Muğan and N.Hoşal-Akman (2012), Principles of Financial Accounting, 5th Edition, Mc Graw Hill, chapter 3, pp 77-107.
6 Ticaret işletmelerinde muhasebe işlemleri C.Şımga-Muğan and N.Hoşal-Akman (2012), Principles of Financial Accounting, 5th Edition, Mc Graw Hill, chapter 4, pp 120-137.
7 Ara Sınav
8 Stoklar C.Şımga-Muğan and N.Hoşal-Akman (2012), Principles of Financial Accounting, 5th Edition, Mc Graw Hill, chapter 5, pp 155-168.
9 Stoklar C.Şımga-Muğan and N.Hoşal-Akman (2012), Principles of Financial Accounting, 5th Edition, Mc Graw Hill, chapter 5, pp 155-168.
10 Dönen varlıklar ve kısa vadeli borçlar C.Şımga-Muğan and N.Hoşal-Akman (2012), Principles of Financial Accounting, 5th Edition, Mc Graw Hill, chapters 7 and 8, pp 218-225, 229-232, 241-252.
11 Dönen varlıklar ve kısa vadeli borçlar C.Şımga-Muğan and N.Hoşal-Akman (2012), Principles of Financial Accounting, 5th Edition, Mc Graw Hill, chapters 7 and 8, pp 218-225, 229-232, 241-252.
12 Faaliyet kapasitesi ölçütleri olarak - Duran varlıklar C.Şımga-Muğan and N.Hoşal-Akman (2012), Principles of Financial Accounting, 5th Edition, Mc Graw Hill, chapter 10, pp 287-305.
13 Uzun vadeli borçlar ve Özkaynaklar C.Şımga-Muğan and N.Hoşal-Akman (2012), Principles of Financial Accounting, 5th Edition, Mc Graw Hill, chapters 11 and 12, pp 311-313, 322-323, 336-356
14 Finansal tabloların analizi – temel düzeyde C.Şımga-Muğan and N.Hoşal-Akman (2012), Principles of Financial Accounting, 5th Edition, Mc Graw Hill, chapter 6, pp 180-196.
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı Principles of Financial Accounting C.Şımga-Muğan and N.Hoşal-Akman 5th Edition, Mc Graw Hill, 2012.
Diğer Kaynaklar http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0077138058/information_center_view0/book_preface.html

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
5
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
8
Final / Sözlü Sınav
1
8
    Toplam
134

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Lojistik ve tedarik zinciri alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde, karmaşık sorunları analiz edebilmeli ve farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bir bakış açısı getirebilmeli ve iyileştirilebilecek konuları fark edebilmeli böylece yenilikçi süreçler ile fırsatlar yaratabilme yetkinliğine sahip olmalı
2

Sanayi kuruluşları ile gerçek sorunların çözümüne ilişkin proje çalışmalarıve sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer alarak, çalışma alanını iyi tanımalı, proje yönetimi ve takım çalışması konusundaki deneyimi sayesinde uygulamada karşılaşılabilecek problemleri teşhis edebilmeli ve bunlara çözüm bulabilmeli     

3 Aldığı disiplinlerarası eğitim sayesinde, akademik ve profesyonel hayatta karşılaşabileceği problemlere lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde var olan kısıtları göz önüne alarak, amaçlar doğrultusunda yaratıcı çözümler getirebilmeli
4 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli;
5 Sektör ile ilgili mesleki kuruluşlar ve pazardaki lider firmaların yer aldığı iletişim ağları içerisinde yer almalı ve bilgi, düşünce ve tecrübeleri paylaşabilmeli
6 Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri alanlarında kullanılan güncel ve yaygın bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeli, mevcut yazılımların güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmeli
7 Bulunacakları pozisyonda dahil oldukları grup iletişiminden kaynaklanabilecek sorunları proaktif kararlar vererek önleyebilmeli
8 Süreçlerdeki belirsizlikleri ve beklenmedik sorunları esnek, etkin ve hızlı çözümlerle yönetebilmeli; önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilmeli
9 Departmanlar ve tedarik zinciri üyesi firmalar arasındaki koordinasyon mekanizmalarını anlamak ve entegrasyon süreçlerinde rol üstlenebilecek yetkinliklere sahip olmalı
10 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analize edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli
11 Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanlarında kullanabilmeli
12 Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmeli

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest